Leveringsvoorwaarden ANP360(+) (per 1 januari 2021)

Leveringsvoorwaarden ANP360(+) (per 1 januari 2021)

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij ANP aan Cliënt toegang verleent tot de Dienst ANP360 en/of ANP360+. Alle bepalingen in deze voorwaarden dienen te worden beschouwd als essentiële bepalingen, zonder welke partijen de overeenkomst niet zouden hebben gesloten.

2. Globale omschrijving van de Dienst 
De Dienst die ANP tegen betaling aan haar zakelijke klanten ter beschikking stelt, biedt zakelijke klanten de mogelijkheid om nieuwsberichten die voor hen relevant zijn uit verschillende bronnen te selecteren en via een portal, het intranet en/of e-mailnieuwsbrieven binnen hun organisatie te verspreiden. Daartoe kunnen met behulp van zoekvragen zogenoemde Feeds worden samengesteld, waarmee de organisatie van de klant gericht over bepaalde onderwerpen geïnformeerd kan worden. 

3. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Gebruikersovereenkomst:
De overeenkomst tussen ANP en Cliënt met betrekking tot de levering van de Dienst waarvan de onderhavige Leveringsvoorwaarden onderdeel uitmaken.

ANP:
B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP.

Cliënt:
De afnemer van de Dienst waarmee ANP een Gebruikersovereenkomst heeft gesloten.

Dienst:
De via de Portal geleverde mediamonitoringsdienst ANP360 of ANP360+ en alle bijbehorende diensten, waaronder het aanmaken van de Feeds en het selecteren en monitoren van Artikelen die binnen de Feeds vallen.

Portal:
Een volledig via het internet beschikbaar informatieportaal, dat door middel van inloggen te bereiken is voor Beheerder(s) en Geautoriseerde Gebruiker(s).

Beheerder:
Een door Cliënt benoemde en bij ANP bekendgemaakte medewerker van Cliënt, die belast is met de selectie van Artikelen ten behoeve van Geautoriseerde Gebruikers en het publiceren van links naar de geselecteerde Artikelen, in de vorm van zogenaamde ‘Headlines’, in de Portal of op het intranet van Cliënt en/of verspreiding van de Headlines door middel van een e-mailnieuwsbrief aan Geautoriseerde Gebruikers.

Geautoriseerde Gebruikers:
De door Cliënt aan ANP bekend gemaakte personen werkzaam binnen de onderneming van Cliënt die via de Portal, het intranet en/of via interne e-mailnieuwsbrieven toegang hebben tot de door de Beheerder geselecteerde Artikelen, welke (groepen van) personen en aantallen nader zijn gespecificeerd in de Gebruikersovereenkomst.

Intermediair:
Een door Cliënt gecontracteerde derde partij die al dan niet tegen betaling de rol van Beheerder uitvoert in opdracht van en ten behoeve van Cliënt.

Standaardgebruik:
De handelingen die aan Cliënt, de Beheerder en de Geautoriseerde Gebruikers zijn toegestaan en welke nader zijn omschreven in artikel 4.

Bronnen: 
Diverse gedrukte-, online en andere media waaruit de Artikelen die via de Dienst toegankelijk worden gemaakt afkomstig zijn. Te onderscheiden zijn:
- Gelicentieerde Bronnen
- Eigen ANP content
- Openbaar beschikbare webbronnen
- RTV-content

Bronnenset:
Een groep van Bronnen, die samen ingekocht worden door ANP op basis van één prijstabel. ANP biedt deze Bronnensets apart aan tegen een groepsprijs. Voorbeelden (niet volledig) zijn DPG Media, Mediahuis, FD Mediagroep, Magazines, Overig kranten en huis-aan-huisbladen. 

Artikelen:
Uit de Bronnen afkomstige nieuwsberichten die via de Dienst toegankelijk worden gemaakt.

Headline:
De door ANP via de Dienst beschikbaar gestelde titel, bron en datum van een Artikel, eventueel tekstfragment uit het Artikel en hyperlink die toegang geeft tot de volledige inhoud van het Artikel. De hyperlinks van alle Gelicentieerde Bronnen zijn standaard 3 maanden werkzaam.

Openbaar beschikbare webbronnen:
Door ANP voor de Dienst geselecteerde Bronnen die openbaar en vrij op internet beschikbaar zijn. Uitgesloten worden bronnen waarvan de eigenaar aangeeft dat deze niet opgenomen mogen worden.

Gelicentieerde Bronnen:
Content waarover ANP met Licentiegevers licentieafspraken heeft gemaakt en waarover afdracht van royalty’s plaatsvindt. Uitdrukkelijk behoren hier niet toe foto’s, grafieken, tekeningen, strips/cartoons, advertenties, koersinformatie en dergelijke, alsmede redactionele tekst en/of artikelen die wel geplaatst zijn in de betreffende uitgave doch waarvan de rechthebbende geen toestemming heeft gegeven voor het in deze overeenkomst bedoelde gebruik.

Licentiegevers:
Uitgevers van de Bronnen of hun vertegenwoordigers waarmee ANP afspraken heeft gemaakt over het gebruik dat ANP en haar Cliënten van de Artikelen mogen maken.

Feed:
Een onderwerp waarover Cliënt de in beschikbare Bronnen verschenen Artikelen wil volgen. Hiertoe maakt ANP in overleg met Cliënt of diens Beheerder (een) zoekvra(a)g(en) aan waarmee de Beheerder toegang krijgt tot de over het betreffende onderwerp verschenen Artikelen uit de beschikbare Bronnen.

Bronvermelding:
Vermelding van onder andere de bron en de auteur die bij elke openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Artikelen (waaronder print en digitale weergave) vermeld dient te worden.

Inloggegevens:
Gebruikersnamen en wachtwoorden die nodig zijn om die Dienst te gebruiken. Iedere Beheerder en Geautoriseerde Gebruiker ontvangt unieke Inloggegevens die uitsluitend door de betreffende Beheerder of Geautoriseerde Gebruiker gebruikt mogen worden.

4. Licentie voor Standaardgebruik

4.1 Cliënt verkrijgt een niet-exclusieve licentie voor het Standaardgebruik van de Dienst, Artikelen en Headlines, onder de voorwaarden en beperkingen van deze Leveringsvoorwaarden. Onder Standaardgebruik wordt (uitsluitend) het volgende gebruik verstaan:

a. Het uitsluitend ten behoeve van de Geautoriseerde Gebruikers door de Beheerder selecteren van Artikelen en vervolgens publiceren op met ANP overeengekomen wijze van Headlines van de geselecteerde Artikelen in de Portal of op het uitsluitend voor Geautoriseerde Gebruikers toegankelijke intranet van Cliënt en/of het opnemen van Headlines in e-mailnieuwsbrieven aan Geautoriseerde Gebruikers. De Beheerder is uitsluitend gerechtigd Artikelen te openen en te lezen voor zover dit nodig is voor het in de vorige zin bedoelde gebruik, en het aantal te openen Artikelen dient in redelijke verhouding te staan tot het aantal Artikelen dat ten behoeve van Geautoriseerde Gebruikers wordt geselecteerd.

b. Het door Geautoriseerde Gebruikers lezen en printen van de Artikelen uitsluitend ten behoeve van eigen zakelijk gebruik door de betreffende Geautoriseerde Gebruikers. Geautoriseerde Gebruikers zijn niet gerechtigd Headlines of (reproducties van) Artikelen aan derden ter beschikking te stellen of derden daartoe toegang te verlenen.

4.2 Licentiegevers van ANP stellen steeds vaker de voorwaarde dat Cliënten de eigen gebruiksvoorwaarden van de Licentiegevers aanvaarden, voordat de Artikelen via de Dienst toegankelijk worden gemaakt of een reeds verleende toegang wordt gecontinueerd. ANP kan voor levering van de Dienst dan ook de voorwaarde stellen dat Cliënt zich jegens de betreffende Licentiegevers met de gebruiksvoorwaarden van de Licentiegevers akkoord verklaart, voordat de levering van de Dienst wordt aangevangen of een reeds aangevangen levering wordt gecontinueerd.

4.3 Het Standaardgebruik is daarmee onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen:

a. Cliënt is niet gerechtigd tot enig gebruik dat verder gaat dan het gebruik omschreven in artikel 4.1 van deze Leveringsvoorwaarden door Beheerders en Geautoriseerde Gebruikers;

b. Het gebruik door Cliënt is daarnaast onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van door Clïent aanvaarde gebruiksvoorwaarden van Licentiegevers, die een verdere beperking kunnen inhouden van het aan Cliënt toegestane gebruik van de Headlines en Artikelen en daaraan nadere voorwaarden kunnen stellen;

c. Cliënt zal zich onthouden van elk gebruik van de Dienst, de Artikelen en de Headlines dat niet is toegestaan op grond van sub a en b van dit artikel. Dat betekent dat Cliënt zich bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, zal onthouden van:

−      het wijzingen en/of aanpassen van de Headlines of Artikelen;

−      de reproductie van Headlines of Artikelen die niet strikt noodzakelijk is voor het Standaardgebruik; (enig onderdeel van) de Dienst aan anderen dan de Beheerder(s)  en Geautoriseerde Gebruikers, in welk verband Cliënt ervoor dient zorg te dragen dat het intranet niet toegankelijk is voor anderen dan Geautoriseerde Gebruikers;

−      gebruik ten behoeve van het opbouwen van een archief. Op het intranet gepubliceerde Headlines dienen binnen drie maanden na publicatie volledig van het intranet te zijn verwijderd;

−      het vervaardigen van papieren knipselkranten en het verspreiden daarvan binnen of buiten de organisatie van Cliënt; 

−      gebruik zonder Bronvermelding. Cliënt zorgt ervoor dat iedere Headline die in de Portal, op het intranet en in de e-mailnieuwsbrieven gepubliceerd wordt ongewijzigd blijft en voorzien blijft van Bronvermelding. ANP zorgt er daartoe voor dat Headlines met Bronvermelding worden aangeleverd aan Cliënt en dat het voor Cliënt mogelijk is de Bronvermelding te integreren bij publicatie van de Headlines in de Portal, op het intranet en in de e-mailnieuwsbrieven.

5. Aanlevering Gelicentieerde Bronnen

5.1 ANP stelt de Headlines uit kranten voor Cliënt uiterlijk ter beschikking op de volgende tijdstippen:

−      Maandag t/m vrijdag – Ochtendkranten – 08.00 uur / Middagkranten 17.00 uur

−      Zaterdag – 10.00 uur

5.2 ANP is slechts gehouden om conform dit artikel aan te leveren, indien de Artikelen door haar toeleveranciers tijdig en op de gebruikelijke wijze zijn gepubliceerd en tijdig voor ANP toegankelijk zijn gemaakt.

6. Aanlevering Openbaar beschikbare webbronnen

6.1 ANP maakt selecties van Openbaar beschikbare webbronnen. ANP heeft daarbij niet de intentie volledig te zijn, maar kiest voor bronnen die nieuwswaarde hebben, originele content bieden en met enige frequentie nieuwe content publiceren.

6.2 Aanvullend biedt ANP haar klanten aan om op verzoek nieuwe webbronnen aan de selectie van Openbaar beschikbare webbronnen toe te voegen.

6.3 ANP kan alleen webbronnen toevoegen indien er geen technische, commerciële, juridische of inhoudelijke bezwaren zijn. Webbronnen die registratie dan wel inloggen vereisen, worden niet opgenomen. Voorts behoudt ANP zich het recht voor het toevoegen van een webbron te weigeren, ongeacht de reden.

6.4 ANP levert binnen de Dienst Headlines die doorlinken naar de originele webbron waarin de Artikelen verschenen zijn. ANP levert niet het volledige Artikel.

6.5 ANP stelt de Headlines van Openbaar beschikbare webbronnen voor Cliënt zo spoedig mogelijk na publicatie ter beschikking, maar garandeert op geen enkele wijze volledig dan wel actueel te zijn. Gezien de hoeveelheid bronnen, de hoeveelheid technische wijzigingen daarbinnen en het feit dat er niet in alle gevallen overeenkomsten tussen de eigenaren van de websites en ANP zijn, kan ANP geen leveringsgarantie afgeven.

7. Gebruik van de Dienst

7.1 Gebruik van de Dienst geschiedt via een beveiligde website van ANP welke 24 uur per dag toegankelijk is. ANP verschaft Cliënt de hiervoor benodigde Inloggegevens. Cliënt dient deze Inloggegevens geheim te houden en zal alle redelijke organisatorische en technologische maatregelen nemen die nodig zijn om deze te beschermen tegen kennisname en/of gebruik door derden. Cliënt staat ervoor in dat alle personen die binnen haar organisatie werkzaam zijn alsmede eventuele Intermediairs zich eveneens aan deze verplichting houden.

7.2 Cliënt staat ervoor in en draagt ervoor zorg dat hijzelf, de Intermediair, de Beheerder(s) en de Geautoriseerde Gebruikers de Dienst, Headlines en Artikelen niet in strijd met de Gebruikersovereenkomst en deze Leveringsvoorwaarden gebruiken en is verantwoordelijk en aansprakelijk voor iedere schending daarvan door Cliënt, de Intermediair, de Beheerder(s) en/of de Geautoriseerde Gebruikers. Cliënt vrijwaart ANP tegen alle aanspraken van derden, waaronder Licentiegevers, die het gevolg zijn van een dergelijke schending. Daarnaast zal Cliënt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om dergelijke schendingen te voorkomen.

7.3 Onverminderd het elders in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde, dienen Cliënt, de eventuele Intermediair, de Beheerders en de Geautoriseerde Gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, welke toekomen aan ANP en derden ter zake van de Artikelen, Headlines en Dienst, waaronder mede begrepen rechten op software en programmatuur die voor de Dienst worden gebruikt of daarvan onderdeel uitmaken, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.4 Elk gebruik van de Dienst, Headlines of Artikelen dat in strijd is met de Gebruikersovereenkomst of deze Leveringsvoorwaarden vormt een inbreuk op (één of meer) rechten van intellectuele eigendom van ANP en/of haar Licentiegevers. In geval van een dergelijke inbreuk door Cliënt, is Cliënt aan ANP per inbreuk een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van drie maal de bij ANP gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik of, bij gebreke daarvan, van drie maal de vergoeding die Cliënt aan ANP verschuldigd is voor het wel overeengekomen gebruik gedurende een jaar, onverminderd de overige wettelijke rechten van ANP en haar Licentiegevers, zoals het recht om daarnaast ook nakoming, een verbod op verdere inbreuken en schadevergoeding te verkrijgen.

7.5 Cliënt is aan ANP voor iedere afzonderlijke overtreding van de verplichting tot Bronvermelding een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 100% van de voor Cliënt geldende kwartaalprijs als bedoeld in artikel 9 van deze Leveringsvoorwaarden, onverminderd de overige wettelijke rechten van ANP en haar Licentiegevers, zoals het recht om in geval van een dergelijke overtreding daarnaast ook nakoming, een verbod op verdere overtredingen en schadevergoeding te verkrijgen. 

7.6 Cliënt staat er voor in dat haar apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn en dat zij ook overigens alle redelijke technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de Dienst, Headlines en Artikelen door derden worden gebruikt of dat inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die op (onderdelen van) de Diensten, Headlines en Artikelen rusten. Indien Cliënt dergelijk gebruik of inbreuk door derden constateert zal hij dit terstond melden aan ANP. Cliënt zal alle mogelijke medewerking verlenen aan ANP teneinde dergelijk gebruik of inbreuk door derden te verhinderen of te voorkomen.

7.7 Mocht dit in uitzonderlijke gevallen, die zich in de praktijk nauwelijks voordoen, nodig zijn, dan is ANP gerechtigd één of meerdere van de Headlines terug te trekken middels een schriftelijke mededeling aan Cliënt, indien een Licentiegever daar om verzoekt of indien ANP redelijkerwijs kan aannemen dat door het gebruik van de Headlines of het verlenen van toegang tot de Artikelen via de Dienst inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op de rechten van derden, dan wel anderszins aanspraken jegens dan wel schade voor ANP zouden kunnen ontstaan. Cliënt zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van deze mededeling ervoor zorgdragen dat de betreffende Headline(s) en Artikel(en) word(t)(en) verwijderd van zijn systemen en intranet. ANP is niet aansprakelijk voor enige schade die Cliënt dientengevolge lijdt, en het terugtrekken van Headlines vormt geen tekortkoming in de nakoming van de Gebruikersovereenkomst door ANP en geen grond voor beëindiging of ontbinding van de Gebruikersovereenkomst of voor verlaging van de door Cliënt aan ANP verschuldigde vergoeding voor het Gebruik van de Dienst.

8. Gebruik door Intermediairs

8.1 Wanneer Cliënt de werkzaamheden van Beheerder al dan niet tegen betaling geheel of gedeeltelijk wenst uit te besteden aan een Intermediair, dient aan de volgende aanvullende voorwaarden te worden voldaan:

a. Cliënt zorgt ervoor dat ANP vooraf wordt geïnformeerd over de identiteit en volledige contactgegevens van de Intermediair.

b. De Intermediair dient vooraf de Gebruikersovereenkomst, alsmede eventuele gebruiksvoorwaarden van Licentiegevers van ANP en, indien door (een) Licentiegever(s) vereist, een overeenkomst met de Licentiegever(s) te ondertekenen;

c. De Intermediair is niet gerechtigd de Dienst(en) voor zichzelf te gebruiken en is uitsluitend gerechtigd tot het verrichten van de handelingen die nodig zijn om zijn rol als Beheerder ten behoeve van de Cliënt te vervullen;

d. Cliënt staat ervoor in dat de Intermediair de Inloggegevens geheim houdt en alle redelijke organisatorische en technologische maatregelen neemt die nodig zijn om de Inloggegevens, de Dienst, de Artikelen en de Headlines te beschermen tegen kennisname en/of gebruik door derden.

e. ANP is te allen tijde gerechtigd om de systemen die de Intermediair gebruikt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden als Beheerder voor Cliënt in te zien.

f. ANP is gerechtigd uitbesteding aan een Intermediair te weigeren indien een Licentiegever van ANP dit niet toestaat.

8.2 Cliënt is verantwoordelijk voor naleving door de Intermediair van de Gebruikersovereenkomst, de onderhavige Leveringsvoorwaarden en de eventuele gebruiksvoorwaarden van Licentiegevers en is aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit ieder handelen van de Intermediair dat daarmee in strijd komt. De Intermediair is daarnaast rechtstreeks hoofdelijk aansprakelijk jegens ANP en haar Licentiegevers voor iedere schending door de Intermediair van de Gebruikersovereenkomst, deze Leveringsvoorwaarden en de eventuele gebruiksvoorwaarden van Licentiegevers.

9. Vergoeding en betaling

9.1 De vergoeding die Cliënt is verschuldigd aan ANP is vermeld in de Gebruikersovereenkomst en omvat de vergoeding voor het gebruik van de Dienst en voor het gebruik van de Artikelen en Headlines dat op grond van deze Leveringsvoorwaarden en de Gebruikersovereenkomst is toegestaan.

9.2 De verschuldigde vergoeding wordt door ANP standaard per kwartaal vooruit gefactureerd aan Cliënt.

9.3 De hoogte van de vergoeding is onder meer afhankelijk van het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers en de maximale omvang van het gebruik door Cliënt van de Headlines en Artikelen per kwartaal per Bronnenset, zoals vermeld in de Gebruikersovereenkomst. Mocht tijdens de looptijd van de Gebruikersovereenkomst of achteraf blijken dat het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers of de maximale omvang van het gebruik overschreden is, dan zal dit na afloop van de betreffende kwartaal dan wel aan het einde van de looptijd aan Cliënt in rekening worden gebracht conform het bepaalde in de Gebruikersovereenkomst. Bij een eventuele beëindiging van de Gebruikersovereenkomst behoudt ANP het recht tot nafacturering van het meerverbruik en blijft het de verplichting van Cliënt deze te betalen. Het ANP zal “Cliënt” en/of Intermediair tijdens de looptijd informeren over het gebruik.

9.4 Indien ANP constateert dat gedurende een maand sprake is van meer dan 10% meergebruik door Cliënt of indien het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers overschreden is, zullen passende afspraken worden gemaakt in de vorm van ofwel verhoging van de vooruit gefactureerde verschuldigde (kwartaal)vergoeding ofwel maatregelen ter beperking van het gebruik.

9.5 Indien tegen het einde van een contractjaar blijkt dat in het afgelopen jaar sprake is geweest van meer dan 10% meergebruik of dat het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers overschreden is, dan zal voor het eventuele daaropvolgend jaar het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers of de maximale omvang van het gebruik alsmede de door Cliënt per kwartaal verschuldigde vooruit gefactureerde vergoeding dienovereenkomstig worden aangepast.

9.6 De door Cliënt verschuldigde vergoeding wordt jaarlijks met de CPI-9520 voor Kranten en Tijdschriften verhoogd.

9.7 De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van de vergoedingen die de Licentiegevers van ANP aan ANP berekenen voor het gebruik van de Headlines en Artikelen. Indien verhogingen of verlagingen optreden in de vergoedingen die Licentiegevers aan ANP berekenen, zal ANP deze een op een aan de Cliënt door berekenen door verhoging/verlaging van de door Cliënt aan ANP verschuldigde vergoeding met hetzelfde percentage, waarbij de verhoging/verlaging geldt met ingang van de datum van verhoging/ verlaging door de Licentiegever.

9.8 Facturen dienen door Cliënt uiterlijk 30 dagen na factuurdatum in Euro’s te zijn voldaan. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Is Cliënt in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of van meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die ANP moet maken om nakoming te verkrijgen voor rekening van Cliënt, waaronder proceskosten, incassokosten, kosten voor juridische bijstand, juridisch advies, deurwaarders en incassobureaus en andere kosten die ANP heeft moeten maken en die redelijkerwijs noodzakelijk waren om nakoming te verkrijgen. Indien ANP gedeeltelijke betaling of betaling onder voorwaarde accepteert, behoudt ANP het recht op volledige betaling.

9.9 Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van verschuldigde vergoedingen.

9.10 Indien door Cliënt te verstrekken informatie mede bepalend is voor de berekening van de door Cliënt verschuldigde vergoeding, heeft ANP de bevoegdheid een door NIVRA dan wel NOVAA erkende accountant de boekhouding van Cliënt te laten controleren. Cliënt verplicht zich daaraan alle noodzakelijke medewerking te verlenen onder meer door de accountant volledige inzage in de boekhouding te verstrekken. Bij een geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant voor rekening van Cliënt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De Dienst wordt “ongewijzigd” en “voorzover beschikbaar” geleverd. ANP noch haar Licentiegevers of andere toeleveranciers garanderen dat de afzonderlijke Artikelen juist en/of volledig zijn, wijzen uitdrukkelijk alle garanties van de hand en aanvaarden terzake geen enkele aansprakelijkheid.

10.2 ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de Dienst toegankelijk gemaakte Artikelen en content en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Cliënt als gevolg van deze inhoud ervaart.

10.3 ANP is niet aansprakelijk voor schade van Cliënt als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming door ANP in de nakoming van de Gebruikersovereenkomst of enige andere verplichting jegens Cliënt, fouten of vertragingen in de geleverde Dienst, onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot de Dienst of onnauwkeurigheden, onvolledigheid of nalatigheden ten aanzien van de Dienst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ANP, in welk geval de aansprakelijkheid van ANP is beperkt tot de hoogte van de laatste aan Cliënt verzonden factuur. In geen geval is ANP aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met of het gevolg is van: onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot de Dienst als gevolg van storingen; onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot het intranet; onvolledigheid van de Dienst; virusverspreiding; een gebrek in de beveiliging van opgeslagen data van Cliënt; handelingen van derden; elektronische betaling en wijzigingen in inbelnummers. ANP raadt Cliënt het gebruik van een antivirusprogramma aan.

10.4 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst dienen door Cliënt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen nadat het gebrek is geconstateerd of Cliënt dat gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klacht(en) aan ANP te worden gemeld. Bij gebreke van een (tijdige) melding vervalt elke aanspraak jegens ANP met betrekking tot eventuele gebreken.

 11. Duur beëindiging en wijziging

11.1 De Gebruikersovereenkomst wordt standaard initieel aangegaan voor een periode van 12 maanden tenzij in de Gebruikersovereenkomst anders is overeengekomen. De initiële periode gaat in op de datum zoals vermeld in de Gebruikersovereenkomst. De Gebruikersovereenkomst wordt daarna stilzwijgend verlengd, telkens voor een periode van een jaar tenzij een der partijen deze overeenkomst tegen het einde van de lopende periode schriftelijk aan de ander opzegt, waarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht dient te worden genomen.

11.2 Wijzigingen van en aanvullingen op de Gebruikersovereenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig namens beide partijen zijn ondertekend.

11.3 In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, is ANP onder de volgende voorwaarden gerechtigd de Gebruikersovereenkomst en deze Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen:

a. Indien de afspraken die ANP met Licentiegevers heeft gemaakt of de voorwaarden die Licentiegevers stellen wijzigen, is ANP gerechtigd de Gebruikersovereenkomst en deze Leveringsvoorwaarden te wijzigen om deze met de gewijzigde afspraken en voorwaarden in overeenstemming te brengen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat nieuwe voorwaarden of beperkingen worden gesteld aan het gebruik van de Dienst, Headlines en/of Artikelen en/of dat wijzigingen worden aangebracht in de (levering van de) Dienst. ANP stelt Cliënt schriftelijk van een dergelijke wijziging van de Gebruikersovereenkomst en/of deze Leveringsvoorwaarden in kennis, waarna de wijziging een maand na deze kennisgeving van kracht wordt of op een latere datum vermeld in de kennisgeving. 


b. In andere gevallen dan bedoeld onder a is ANP gerechtigd deze Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen door schriftelijke mededeling aan de Cliënt, waarna de wijziging drie maanden na deze mededeling van kracht wordt. 


11.4 De Bronnen die onderdeel uitmaken van de Dienst kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Dit is onder meer afhankelijk van de licentieafspraken tussen ANP en Licentiegevers. Het is daardoor mogelijk dat een bepaalde Bron op een zeker moment niet meer beschikbaar is of dat een Bron juist wordt toegevoegd. Wijzigingen in de Bronnen vormen geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ANP en vormen voor Cliënt geen grond voor opzegging, ontbinding of beëindiging van de Gebruikersovereenkomst noch voor verlaging van de door Cliënt aan ANP verschuldigde vergoeding. Mochten wijzigingen in de Bronnen er echter toe leiden dat een substantieel deel van de Bronnen op een zeker moment wegvalt zonder dat daar nieuwe Bronnen tegenover staan, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over een passende verlaging van de door Cliënt verschuldigde vergoeding met ingang van de datum van de wijziging.

11.5 Onverminderd de overige gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst verbindt, kan ieder van de partijen de Gebruikersovereenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden:

11.6 Op grond van een toerekenbare tekortkoming van de andere partij als de andere partij de tekortkoming na ingebrekestelling niet binnen de daarbij gestelde redelijke termijn opheft en de ernst van de tekortkoming ontbinding rechtvaardigt;

11.7 Als de andere partij in voorlopige of definitieve surséance van betaling geraakt, failliet wordt verklaard, haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet dan wel wordt ontbonden.

11.8 ANP is gerechtigd de verdere uitvoering van de Gebruikersovereenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke tussentijdse beëindiging van de Gebruikersovereenkomst over te gaan, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn indien:

−      Cliënt, de eventuele Intermediair, de Beheerder of een Geautoriseerde Gebruiker een handeling verricht die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de Dienst, Headlines en/of Artikelen en/of de naam en reputatie van ANP, haar Licentiegevers en/of andere rechthebbenden schade toebrengt of zou kunnen toebrengen;

−      Cliënt zijn rechten en/of verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst of deze Leveringsvoorwaarden aan een derde overdraagt of aan (een) derde(n) in sublicentie geeft;

−      door fusie of overname de zeggenschap in Cliënt gewijzigd wordt;

−      Cliënt activiteiten gaat ontplooien die direct of indirect concurreren met de diensten van ANP of een Licentiegever.

11.9 Vanaf de datum dat de Gebruikersovereenkomst om wat voor reden dan ook eindigt, beëindigd wordt of ontbonden wordt, is Cliënt verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebruik van de Dienst, Headlines en Artikelen per onmiddellijke ingang gestaakt wordt en dat de Headlines en Artikelen per onmiddellijke ingang van de systemen van Cliënt worden verwijderd.

11.10 In alle gevallen waarin de Gebruikersovereenkomst met Cliënt eindigt, blijven deze Leveringsvoorwaarden de betrekking tussen partijen beheersen.

12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht heeft het ANP het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt op te schorten, hetzij de Gebruikersovereenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens Cliënt, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van ANP.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de invloed van ANP liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt uit de Gebruikersovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, rellen of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, staking, beperkende overheidsmaatregelen, wijziging van wetgeving of rechtspraak, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), storingen in andere netwerken of systemen die ANP gebruikt voor de levering van de Dienst, uitval van de elektriciteit, uitval van het computernetwerk van ANP alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden, waaronder mede begrepen Licentiegevers, van wie zaken of diensten worden ontvangen.

13. Ondersteuning, onderhoud en storingen

13.1 Cliënt heeft recht op ondersteuning bij het gebruik of de ontvangst van de Dienst. Afdeling Account Support van ANP Zakelijk is bereikbaar via telefoonnummer 070 – 41 41 227 of via AccountSupport@anp.nl, op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.

13.2 Geplande onderhoudswerkzaamheden en updates worden in principe buiten kantooruren en zo veel mogelijk zonder onderbreking van de dienstverlening uitgevoerd. Als het niet mogelijk is om deze werkzaamheden zonder onderbreking van de dienstverlening uit te voeren, zal de afdeling Account Support van ANP dit minimaal een dagdeel van tevoren aan Cliënt melden.

13.3 Storingen kunnen door Cliënt worden gemeld aan de afdeling Account Support van ANP en omgekeerd. 

13.4 Indien de dienstverlening als gevolg van een overwegend aan ANP toerekenbare reden op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur langer dan vijf uur onbenaderbaar is, krijgt Cliënt per werkdag een schadeloosstelling van ééntwintigste van de reguliere maandkosten, met een maximum van éénmaal de reguliere maandkosten.

14. Overige bepalingen

14.1 Indien een bepaling uit deze Leveringsvoorwaarden of de Gebruikersovereenkomst nietig of ongeldig blijkt te zijn of vernietigd wordt, laat dit de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden en de Gebruikersovereenkomst onverlet en zullen partijen in redelijk overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepaling die zoveel mogelijk met het doel en de strekking daarvan overeenstemt.

14.2 Cliënt verplicht zich van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan ANP. Ingeval ANP schriftelijk een mededeling aan Cliënt dient te richten geldt deze mededeling als rechtsgeldig verricht en ontvangen wanneer deze door ANP is verzonden aan het laatste adres dat Cliënt schriftelijk bij het sluiten van de Gebruikersovereenkomst of bij latere mededeling heeft opgegeven.

14.3 Wijzigingen in de bevoegdheid van Cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover ANP eerst van kracht zijn nadat ANP daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

14.4 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst of deze Leveringsvoorwaarden aan een derde over te dragen of aan (een) derde(n) in sublicentie te geven.

14.5 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor afdrachten aan collectieve incasso-organisaties ten behoeve van auteursrecht- en naburig rechthebbenden (zoals Stichting Reprorecht) in verband met het gebruik door Cliënt van Artikelen binnen de organisatie van Cliënt.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze Leveringsvoorwaarden, de Gebruikersovereenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten en betrekkingen tussen Cliënt en ANP is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze Leveringsvoorwaarden, de Gebruikersovereenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten en betrekkingen tussen Cliënt en ANP zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.