Disclaimer en Privacy Statement

Disclaimer en Privacy Statement

Inleiding

Het ANP neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij op of met onze website ANP.nl verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kan je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met privacy@anp.nl.

Wie is het ANP?

Het ANP is de besloten vennootschap ANP Holding B.V., kantoorhoudende (2595BM) te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 582 , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27301154.

Het ANP is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door het ANP de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt het ANP jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor het ANP persoonsgegevens over jou, in het kader van de website ANP.nl, verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens het ANP voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door het ANP worden bewaard.

Nieuwsbrief
Bezoekers van de website kunnen zich op ANP.nl inschrijven voor nieuwsbrieven van het ANP. Hiervoor gebruiken we alleen jouw e-mailadres.

De grondslag voor deze verwerking is jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming altijd intrekken, door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief met de link onderin de nieuwsbrief. In dat geval zal het ANP zorgdragen voor het verwijderen van de persoonsgegevens.

Informatie opvragen
Bezoekers van de website kunnen op ANP.nl informatie opvragen over de producten van het ANP. Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

·         Naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie.

De grondslag hiervoor is jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming altijd intrekken, zolang we je de informatie nog niet hebben toegezonden. Jouw gegevens zullen door het ANP worden verwijderd.

Website Analytics
We gebruiken Google Analytics om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

·         IP-adres (laatste octet gemaskeerd), de pagina’s die je bezocht hebt, jouw globale locatie (land).

Wij verwerken deze gegevens, omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is de enige manier waarop wij de kwaliteit en effectiviteit van onze website goed in kaart kunnen brengen. We hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. De bewaartermijn is 38 maanden.

Orderverwerking bij ANP fotowinkel

Wanneer je een bestelling plaatst op fotowinkel.anp.nl, worden jouw persoonsgegevens gedeeld met Profotonet en JEA. Dit is noodzakelijk, omdat de productie en verzending van fotowinkelproducten bij deze organisaties plaatsvinden. De gegevens die we met Profotonet en JEA delen zijn:

- NAW-gegevens
- E-mailadres
- (Evt.) Bedrijfsnaam
- (Evt.) Afwijkend factuuradres

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

CRM-systeem
De (contact)gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen we ook opnemen in ons CRM-systeem. We gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

·         Voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mail, adresgegevens, functie, organisatie.

We verwerken deze gegevens, omdat we daarvoor een gerechtvaardigd (commercieel) belang hebben. De bewaartermijn is gekoppeld aan de relevantie van de persoonsgegevens. Periodiek zal het ANP een beoordeling uitvoeren en de gegevensbestanden opschonen.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Het ANP heeft gegevens over jou in bezit, omdat je die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt jouw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij het ANP over jou zijn vastgelegd, kan je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in jouw account kunt veranderen, kan je een verzoek hiertoe doen bij het ANP. Je kunt verzoeken dat het ANP jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om het ANP te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van het ANP of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van het ANP te verkrijgen. Het ANP zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kan je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat het ANP je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door het ANP
Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@anp.nl. Het ANP zal jouw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat het ANP een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien het ANP jouw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

·         Door het ANP ingeschakelde verwerkers, zoals SugarCRM en E-mark.

Het kan zijn dat het ANP verplicht is jouw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop het ANP jouw gegevens gebruikt, dan kan je een e-mail sturen naar privacy@anp.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop het ANP jouw gegevens verwerkt, kan je een e-mail sturen naar privacy@anp.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

De vorm en inhoud van deze website zijn door het ANP met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze website niet werken of de gegevens op deze website onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is het ANP hiervoor niet aansprakelijk.

Bezoekers en/of gebruikers van de website van het ANP kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door het ANP aangeboden informatie. Het ANP is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van de website van het ANP.

Copyright

Ten aanzien van alle artikelen op deze website behoudt het ANP zich het auteursrecht uitdrukkelijk voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst, audio- en beeldmateriaal) van deze website, zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van het ANP, is niet toegestaan.

Mei 2018