Algemene Voorwaarden Foto (per 1 januari 2020)

Algemene Voorwaarden Foto (per 1 januari 2020)

1.   Definities en omschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ANP:
B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Prinses Beatrixlaan 582 (WTC C-Toren, 4e etage), te 2595 BM Den Haag en/of aan haar gelieerde ondernemingen die deze Algemene Voorwaarden hanteren, zoals maar niet uitsluitend Hollandse Hoogte B.V.

Cliënt:
De wederpartij van ANP, al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met ANP een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie ANP een offerte heeft uitgebracht of een aanbieding heeft gedaan.

Foto:
Fotografisch werk of andere afbeelding, waaronder mede begrepen zogenoemde infografieken, alsmede video’s, podcasts of andere bewegende beelden, met of zonder geluid.

Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Cliënt en ANP tot stand komt met betrekking tot de terbeschikkingstelling aan Cliënt van (een) Foto(’s) en/of de levering van diensten of producten waarvan Foto’s onderdeel uitmaken, alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alle wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst en alle overige (rechts)handelingen tussen Cliënt en ANP die in verband staan met de Overeenkomst.

2.   Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden en de ‘Algemene Voorwaarden ANP’ (in te zien op www.anp.nl) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ANP en Cliënt, daaronder begrepen op Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en alle overige (rechts-) handelingen tussen ANP en Cliënt. De onderhavige Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling de ‘Algemene Voorwaarden ANP’. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met (een) bepaling(en) van de ‘Algemene Voorwaarden ANP’, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

2.2  Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en binden ANP derhalve niet, tenzij ANP de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en deze aanvaarding namens ANP is ondertekend.

2.3  ANP is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke mededeling aan de Cliënt, waarna de wijziging drie maanden na deze mededeling van kracht wordt, met dien verstande dat de wijziging niet van toepassing is voor een betalingsperiode of een vastgestelde termijn die reeds is aangevangen voor de ingangsdatum van de wijziging.

3.   Totstandkoming overeenkomst

3.1  De Overeenkomst tussen ANP en Cliënt komt tot stand:

a. door een schriftelijk of mondeling gegeven opdracht door Cliënt of een bestelling van een door Cliënt aangevraagde Foto uit een beeldbank van ANP (zoals de ANP Beeldbank) en aanvaarding van deze opdracht of bestelling door ANP;
b. doordat een aanbod van ANP door Cliënt wordt aanvaard en het aanbod niet overeenkomstig de ‘Algemene Voorwaarden ANP’ wordt herroepen;
c. indien Cliënt gebruik maakt van de digitale beeldbanken van ANP: door de Foto(‘s) daadwerkelijk te downloaden in een eigen systeem;
d.indien sprake is van (een) door ANP ongevraagd, al dan niet digitaal, toegezonden Foto(’s) aan Cliënt: op het moment dat Cliënt de Foto(’s) ontvangt en hij deze aanvaardt dan wel downloadt;
e. indien Cliënt (een) Foto(’s) gebruikt.

4.   Levering

4.1  Foto’s worden ter beschikking gesteld via internet en/of via digitale transmissie of Cliënt verkrijgt toegang tot een digitale beeldbank van ANP.

4.2  ANP is gerechtigd voor haar dienstverlening een kostenvergoeding aan Cliënt in rekening te brengen, waaronder in ieder geval worden begrepen afhandelingskosten. Kosten voor research en besprekingen worden volgens het geldende uurtarief berekend.

4.3  Indien een bepaalde wijze van verzending dan wel persoonlijke aflevering is overeengekomen, zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Cliënt.

4.4  Klachten dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan ANP te worden gemeld.

5.   Auteursrecht, portretrecht en licentie

5.1  Tenzij anders door ANP is aangegeven, berust het auteursrecht op de door ANP aan Cliënt ter beschikking gestelde Foto’s bij ANP of haar licentiegevers

5.2  Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk bij akte anders is overeengekomen, worden er geen auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom aan Cliënt overgedragen en verkrijgt Cliënt, indien overeengekomen, uitsluitend een niet-exclusieve toestemming (licentie) tot eenmalig gebruik op de overeengekomen wijze en ten behoeve van het overeengekomen doel en medium en de overeengekomen oplage. Toestemming voor openbaarmaking in een medium, houdt nimmer toestemming voor (gelijktijdige) openbaarmaking in een ander medium in. De toestemming (licentie) wordt beperkt uitgelegd in het voor- deel van ANP en haar licentiegever.

5.3  Cliënt is niet bevoegd de Foto te wijzigen of te bewerken zonder voorafgaande toestemming van ANP. De auteursrechten op de gewijzigde Foto zullen bij ANP berusten en Cliënt zal op eerste verzoek van ANP kosteloos de benodigde formaliteiten verrichten om een volledige overdracht van alle auteursrechten aan ANP te bewerkstelligen.

5.4  Geen enkel gebruik van een Foto op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Cliënt nog niet geheel heeft voldaan aan iedere verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met ANP dan ook.

5.5  Cliënt zal voorafgaande aan iedere voorgenomen (doen) openbaarmaking en/of (doen) verveelvoudiging van ter beschikking gestelde Foto’s ANP op de hoogte stellen van het voorgenomen gebruik, inclusief doel, medium, duur en wijze van gebruik, en de oplage of, bij gebruik op internet, de website(s) waarop de Foto wordt gebruikt. Terstond na openbaarmaking van een Foto zal Cliënt zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de openbaarmaking aan ANP doen toekomen.

5.6  Cliënt draagt er zorg voor dat bij (doen) openbaarmaking en/of (doen) verveelvoudiging van ter beschikking gestelde Foto’s de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Auteurswet in acht worden genomen en dat duidelijk de volgende aangegeven vermelding wordt geplaatst op of onder de Foto dan wel in het colofon onder verwijzing naar de desbetreffende Foto, tenzij op de Foto een andere wijze van vermelding wordt aangegeven: © ANP 20.................. /Foto: [naam fotograaf en/of bureau). In het geval van digitale/elektronische openbaarmaking/verveelvoudiging is Cliënt tevens gehouden ervoor zorg te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door ANP tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de IPTC- dan wel XMP- standaards. Bij niet nakomen van de in dit artikel bedoelde verplichtingen komt aan ANP een extra vergoeding toe zonder overigens enig recht, waaronder het recht op schadevergoeding, te verliezen van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan gebruiksrechten.

5.7  Cliënt mag Foto’s niet herpubliceren, doorverkopen, in sublicentie geven, afnemen van behoeve van een ander, gebruiken in een downloadbaar of printbaar formaat bedoeld voor distributie, co-branden of publiceren in persberichten, kranten, tijdschriften, boeken of (reclame-)folders, tenzij anders is overeengekomen bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst. In het geval van overeengekomen gebruik op internet zal Cliënt ervoor zorg dragen dat de beeldresolutie van de door haar op internet afgebeelde Foto niet groter zal zijn dan 72dpi. Cliënt draagt ervoor zorg dat de Foto niet kan worden verveelvoudigd door derden.

5.8  Cliënt is niet gerechtigd de Foto’s op te (doen) slaan in een digitaal archief of toestemming te verlenen aan derden om de Foto’s in een digitaal archief te doen opslaan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en namens ANP ondertekende toestemming van ANP.

5.9  In geval van gebruik van een Foto door Cliënt dat niet schriftelijk is overeengekomen of dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, komt aan ANP een vergoeding toe ter hoogte van ten minste drie maal de bij ANP gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 250,-- per Foto, onverminderd overige rechten van ANP of haar licentiegever, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding. Daarnaast is Cliënt in dat geval gehouden ieder gebruik van de betreffende Foto met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

5.10  Een door ANP aan Cliënt verleende licentie, heeft uitsluitend betrekking op het auteursrecht dat op de Foto rust, en bijvoorbeeld niet op rechten die rusten op daarop afgebeelde werken, producten, objecten of merken van derden of op de rechten van geportretteerden. Cliënt is er volledig verantwoordelijk voor geen inbreuk te maken op deze rechten en voor het verkrijgen van de eventuele noodzakelijke toestemming van de geportretteerde(n) en andere rechthebbende(n). ANP spant zich er desgevraagd voor in naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de hier bedoelde geportretteerde(n) en rechthebbende(n). Cliënt zal de Foto niet in zodanige context gebruiken dat dit schadelijk is voor ANP, haar licentiegevers, een geportretteerde of een derde, zoals maar niet beperkt tot een gebruik op een wijze die afbreuk doet aan de eer en goede naam, de privacy schendt, van seksuele aard is, een ernstige beschuldiging inhoudt, of anderszins onrechtmatig is. Cliënt vrijwaart ANP en diens licentiegevers van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van het in dit artikel bepaalde.

5.11  Tenzij anders vermeld zijn de Foto’s die door ANP worden geleverd niet model released of property released. Indien ANP de Foto’s onder licentie heeft verkregen en worden vermeld als model released of property released, is Cliënt gehouden om de voorwaarden van de licentiegever omtrent gebruik van deze Foto’s in acht te nemen. Deze voorwaarden kunnen bij ANP worden opgevraagd.

5.12  ANP behoudt zich het recht voor bepaald gebruik van een Foto niet toe te staan op welke grond dan ook. ANP zal Cliënt in zo’n geval informeren. Indien reeds een licentie is verstrekt, zal deze bij zo’n melding automatisch en direct zijn ingetrokken. Partijen treden dan in overleg over een vervangende Foto of een financiële regeling.

5.13  Indien ANP met Cliënt een licentie voor gebruik op social mediaplatforms is overeengekomen, gelden naast de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden de onderhavige voorwaarden:

a. ANP verstrekt Cliënt een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Foto op de overeengekomen website(s), hierna ‘de Website(s)’. Onder toegestaan gebruik wordt verstaan het eenmalig publiceren van de Foto op de Website(s), voor de overeengekomen account(s).
b. De algemene voorwaarden die de aanbieder van de Website hanteert zijn niet op deze Overeenkomst van toepassing. Voor zover vereist worden deze door ANP uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Het is derden toegestaan de Foto enkel op de Website te delen, uitsluitend binnen de oorspronkelijke context. Gebruik door derden buiten de Website is een inbreuk op de auteursrechten. Cliënt vrijwaart ANP voor de schade en kosten die daarmee verband houden.

5.14  Het gebruik van een Foto geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van Cliënt; eventueel hieruit voortvloeiende schade is geheel voor zijn rekening.