Algemene Voorwaarden ANP (per 1 juli 2021)

Algemene Voorwaarden ANP (per 1 juli 2021)

Deze voorwaarden bestaan uit drie (3) delen:

I   Algemeen
II Voorwaarden ANP Foto
III Voorwaarden ANP360/ANP360+

Deel I: Algemeen

1.         Definities      

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege ANP aan Cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, tarieven en voorstellen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden ANP.
ANP: B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Prinses Beatrixlaan 582 (WTC C-Toren, 4e etage), te 2595 BM Den Haag en/of haar dochterondernemingen die deze Algemene Voorwaarden hanteren.
ANP Foto: de Dienst bestaande uit het tegen betaling ter beschikking stellen van Beeldmateriaal, al dan niet via een beeldbank.
ANP 360(+): de Dienst bestaande uit het monitoren van vele bronnen van verschillende mediumtypen en het beschikbaar stellen van relevante berichten uit die bronnen en aanverwante diensten. 
Beheerder: Een door Cliënt benoemde en bij ANP bekendgemaakte medewerker van Cliënt, die een coördinerende rol vervult ten aanzien van het gebruik van een Dienst.
Bronvermelding: Vermelding van de bron en/of de auteur bij een openbaarmaking en/of verveelvoudiging van Beeldmateriaal en/of Artikelen op de wijze zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst.
Cliënt: De wederpartij van ANP, al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met ANP een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie ANP een Aanbieding heeft gedaan.
Dienst: De door ANP aan Cliënt te leveren dienst zoals omschreven in de Overeenkomst of, in de Aanbieding.
Beeldmateriaal: foto’s, video’s, infografieken en ander beeldmateriaal     .
Geautoriseerde Gebruikers: De door Cliënt aan ANP bekend gemaakte personen werkzaam binnen de onderneming van Cliënt, die toegang hebben tot een bepaalde Dienst.
Inloggegevens: Gebruikersnamen en wachtwoorden die nodig zijn om toegang te krijgen tot een Dienst.
Intermediair: Een door Cliënt gecontracteerde derde partij die in het kader van de afname van een Dienst al dan niet tegen betaling bepaalde taken uitvoert in opdracht van en ten behoeve van Cliënt.
Licentiegevers: derde partijen waarmee ANP afspraken heeft gemaakt over het gebruik dat de Cliënten van ANP van een bepaalde Dienst mogen maken.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Cliënt en ANP met betrekking tot de levering van een of meerdere Diensten, alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alle wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst en alle overige (rechts)handelingen tussen Cliënt en ANP die in verband staan met de Overeenkomst.

2.         Toepasselijkheid

2.1       Deel I van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit, van Aanbiedingen van ANP en op alle Overeenkomsten tussen Cliënt en ANP.

2.2       Al naar gelang de Dienst die het onderwerp is van de Aanbieding of Overeenkomst, zijn in aanvulling op deel I tevens deel II, III, IV en/of V van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen het algemene deel (deel I) en een van de aanvullende delen (deel II, III, IV of V), prevaleert het bepaalde in het betreffende aanvullende deel.

2.3       Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en binden ANP derhalve niet, tenzij ANP de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en deze aanvaarding namens ANP is ondertekend.

2.4       Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen ANP en Cliënt en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst.

2.5       In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.6       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen ANP, in overleg met Cliënt, nieuwe bepalingen zal vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen.

3.         Aanbod en totstandkoming overeenkomst

3.1       Aanbiedingen van ANP zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. ANP heeft het recht tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding door Cliënt van een Aanbieding deze Aanbieding te herroepen. De Aanbieding verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.2       De Overeenkomst tussen ANP en Cliënt komt tot stand door:

(i)            schriftelijke, mondelinge of online bestelling van een Dienst en de aanvaarding daarvan door ANP; of      

(ii)           doordat een offerte of aanbieding van ANP door Cliënt wordt aanvaard en niet overeenkomstig artikel 3.1 door ANP wordt herroepen.

4.         Prijzen     

4.1       Levering geschiedt tegen de op het moment van bestelling bij ANP geldende prijzen, tenzij schriftelijk bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst andere prijzen zijn overeengekomen. Alle geldende en door ANP opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventueel bijkomende kosten zoals die voor transmissie, research, porto en afhandeling, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. ANP is gerechtigd om tussentijdse wijzigingen in de Overeenkomst, uitgevoerd op verzoek van Cliënt, aan Cliënt door te berekenen.

4.2       De prijzen voor de Diensten worden jaarlijks op 1 januari (cumulatief) verhoogd op basis van het CPI-indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

4.3       ANP heeft het recht, vanaf het tijdstip dat drie (3) maanden na het aangaan van een Overeenkomst zijn verstreken, tussentijdse wijzigingen in de prijzen aan Cliënt door te berekenen door schriftelijke mededeling aan Cliënt en met inachtneming van een aankondigingsperiode van drie maanden. Een verhoging is niet van toepassing op een betalingsperiode die reeds is aangevangen voor de ingangsdatum van de verhoging. Cliënt kan de Overeenkomst beëindigen voor het einde van de overeengekomen contractperiode door schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand indien ANP de vergoeding met meer dan 7% per twaalf maanden verhoogt.

4.4       Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

5.         Levering

5.1       Geen enkel gebruik van geleverde Diensten op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Cliënt nog niet aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens ANP heeft voldaan.

5.2       ANP is gerechtigd de levering op te schorten zolang Cliënt niet aan al zijn voornoemde verplichtingen heeft voldaan. De opschorting geldt tot aan het moment waarop Cliënt alsnog zijn verplichtingen jegens ANP volledig is nagekomen.

5.3       Cliënt dient voor eigen rekening te zorgen voor de hard- en software die nodig is om de Diensten te kunnen gebruiken.

6.         Gebruik van de Diensten

6.1      Gebruik van de Dienst geschiedt via een beveiligde website van ANP welke 24 uur per dag toegankelijk is. Indien van toepassing verschaft ANP Cliënt de benodigde Inloggegevens. Cliënt dient de Inloggegevens geheim te houden en zal alle redelijke organisatorische en technologische maatregelen nemen die nodig zijn om deze te beschermen tegen kennisname en/of gebruik door derden. Cliënt staat ervoor in dat alle personen die binnen haar organisatie werkzaam zijn alsmede eventuele Intermediairs zich eveneens aan deze verplichting houden.

6.2      Cliënt staat ervoor in en draagt ervoor zorg dat hijzelf, eventuele Intermediairs, Beheerder(s) en Geautoriseerde Gebruikers de Dienst niet in strijd met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gebruiken. Cliënt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor iedere schending daarvan door Cliënt, eventuele Intermediair(s), Beheerder(s) en/of Geautoriseerde Gebruikers. Cliënt vrijwaart ANP tegen alle aanspraken van derden, waaronder Licentiegevers, die het gevolg zijn van een dergelijke schending. Daarnaast zal Cliënt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om dergelijke schendingen te voorkomen.

6.3     Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, dienen Cliënt, eventuele Intermediair(s), Beheerder(s) en Geautoriseerde Gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, welke toekomen aan ANP en derden ter zake van de Dienst, waaronder mede begrepen rechten op software en programmatuur die voor de Dienst worden gebruikt of daarvan onderdeel uitmaken, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.4    Elk gebruik van een Dienst dat in strijd is met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden vormt een inbreuk op (één of meer) rechten van intellectuele eigendom van ANP en/of haar Licentiegevers. In geval van een dergelijke inbreuk door Cliënt, is Cliënt aan ANP per inbreuk een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal de bij ANP gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik of, bij gebreke daarvan, van drie maal de vergoeding die Cliënt aan ANP verschuldigd is voor het wel overeengekomen gebruik gedurende een jaar, onverminderd de overige wettelijke rechten van ANP en haar Licentiegevers, zoals het recht om daarnaast ook nakoming, een verbod op verdere inbreuken en schadevergoeding te verkrijgen.

6.5      Cliënt staat er voor in dat haar apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn en dat zij ook overigens alle redelijke technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de Dienst door derden worden gebruikt of dat inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die op (onderdelen van) de Diensten rusten. Indien Cliënt dergelijk gebruik of inbreuk door derden constateert zal hij dit terstond melden aan ANP. Cliënt zal alle mogelijke medewerking verlenen aan ANP teneinde dergelijk gebruik of inbreuk door derden te verhinderen of te voorkomen.

7.         Uitvoering, klachten en staken van Diensten

7.1       ANP spant zich er voor in dat de Diensten zorgvuldig tot stand komen, niet onrechtmatig zijn jegens derden, en tijdig conform de daarover gemaakte afspraken aan Cliënt worden geleverd.

7.2       ANP behoudt zich het exclusieve recht voor om zelf de vorm en de inhoud van haar Diensten te bepalen en daarin wijzigingen aan te brengen. ANP heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

7.3       Voor ANP is onpartijdigheid in haar nieuwsvoorziening uitgangspunt en richtlijn, dat wil zeggen er wordt gestreefd naar een onbevooroordeelde, zakelijke en evenwichtige selectie, inhoud, formulering, volgorde en presentatie van nieuwsfeiten en hun toelichting c.q. verklaring.

7.4       ANP stelt de Diensten onder eigen redactionele verantwoordelijkheid samen; Cliënt mag hierin geen wijzigingen aanbrengen of anderszins ingrijpen op een wijze waardoor feiten, inhoud of strekking worden gewijzigd in vorm, geest of anderszins op een zodanige wijze dat daardoor afbreuk kan worden gedaan aan de goede naam of integriteit van ANP, de door ANP vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen of de Diensten zelf. In geval van schending van het hier bepaalde is ANP gerechtigd zonder sommatie en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

7.5       Cliënt verplicht zich alle door ANP gestelde embargo’s te eerbiedigen.

7.6       Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Cliënt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen nadat het gebrek is geconstateerd of Cliënt dat gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren, aan ANP te worden gemeld. Bij gebreke van een (tijdige) melding vervalt elke aanspraak jegens ANP ten aanzien van eventuele gebreken.

7.7       Na ontvangst van een klacht zal ANP zich ervoor inspannen om voor zover mogelijk en zinvol, alsnog en voor zover de klacht terecht is, binnen redelijke termijn goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

7.8       Indien ANP bepaalde Diensten of een gedeelte daarvan niet meer aanbiedt dan is zij gerechtigd de levering van deze Diensten of het betreffende gedeelte daarvan met inachtneming van een aankondigingsperiode van negentig dagen te beëindigen. ANP is in dat geval alleen verplicht tot terugbetaling van dat deel van de reeds voor (het gedeelte van) de Diensten betaalde vergoeding dat betrekking heeft op de periode na de beëindiging met een maximum van zes maanden.

7.9       Indien de werking van de te leveren Diensten of een gedeelte hiervan afhankelijk is van overeenkomsten tussen ANP en derden en zulke overeenkomsten geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook worden beëindigd en ANP niet in staat is op redelijke voorwaarden gelijkwaardige overeenkomsten te sluiten, kan ANP de verschaffing van de desbetreffende Dienst of het betreffende gedeelte daarvan onmiddellijk beëindigen en zal ANP na zo’n beëindiging jegens Cliënt alleen verplicht zijn tot terugbetaling van dat deel van de reeds voor (het gedeelte van) de Dienst betaalde vergoeding dat betrekking heeft op de periode na de beëindiging met een maximum van zes maanden.

8.        Overmacht

8.1       Indien sprake is van overmacht waardoor ANP de Overeenkomst niet tijdig of correct kan nakomen heeft ANP het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten      danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige door Cliënt in verband daarmee geleden schade.

8.2      Onder overmacht wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan: elke buiten de invloed van ANP liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, rellen of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, staking, beperkende overheidsmaatregelen, wijziging van wetgeving of rechtspraak, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit, uitval van het computernetwerk van ANP alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden, van wie zaken of diensten worden ontvangen.

9.         Facturering, betaling, rente en kosten

9.1       Tenzij anders bepaald, factureert ANP de geleverde Dienst(en) per kalenderkwartaal vooruit.

9.2       Betaling van alle door Cliënt aan ANP verschuldigde bedragen dient te geschieden in Euro’s binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.

9.3       ANP heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Cliënt te verlangen.

9.4       Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van verschuldigde betalingen en verricht de aan ANP verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten die Cliënt aan ANP heeft betaald. Indien Cliënt de juistheid van een factuur betwist, schort dit niet de betalingsverplichting aan ANP op. en verricht de aan ANP verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten die Cliënt aan ANP heeft betaald. Indien Cliënt de juistheid van een factuur betwist, schort dit niet de betalingsverplichting aan ANP op.

9.5       Iedere creditering geschiedt onder het voorbehoud dat, indien ANP daarvoor nog de tegenwaarde moet ontvangen, deze tijdig en behoorlijk in haar bezit is gekomen. Bij gebreke daarvan is ANP bevoegd de creditering ongedaan te maken.

9.6       Na het verstrijken van de betalingstermijn is Cliënt in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke (handels-)rente verschuldigd, verhoogd met 2%, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Is Cliënt in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of van meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die ANP moet maken om nakoming te verkrijgen voor rekening van Cliënt, waaronder proceskosten, incassokosten, kosten voor juridische bijstand, juridisch advies, deurwaarders en incassobureaus en andere kosten die ANP heeft moeten maken en die redelijkerwijs noodzakelijk waren om nakoming te verkrijgen. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-. Indien ANP gedeeltelijke betaling of betaling onder voorwaarde accepteert, behoudt ANP het recht op volledige betaling.

9.7       Indien door Cliënt te verstrekken informatie mede bepalend is voor de berekening van de door Cliënt verschuldigde vergoeding, heeft ANP de bevoegdheid een door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) erkende accountant de boekhouding van Cliënt te laten controleren. Cliënt verplicht zich daaraan alle noodzakelijke medewerking te verlenen onder meer door de accountant volledige inzage in de boekhouding te verstrekken. Bij een geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant voor rekening van Cliënt.

9.8       In geval van annulering van een opdracht heeft ANP recht op de overeengekomen vergoeding verminderd met eventueel nog niet gemaakte kosten in verband met de opdracht.

10.         Beëindiging en wijziging

10.1       De Overeenkomst wordt standaard aangegaan voor een initiële periode van 12 maanden tenzij anders is overeengekomen. De initiële periode gaat in op de datum zoals vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt daarna stilzwijgend verlengd, telkens voor een periode van een jaar tenzij een der partijen de Overeenkomst tegen het einde van de lopende periode schriftelijk aan de andere partij opzegt, waarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht dient te worden genomen, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.

10.2       Onverminderd de overige rechten die uit hoofde van de wet of de Overeenkomst aan partijen toekomen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te beëindigen, wanneer de andere partij:

a)         toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst als de andere partij de tekortkoming na ingebrekestelling niet binnen de daarbij gestelde redelijke termijn opheft en de ernst van de tekortkoming ontbinding rechtvaardigt;

a)         onrechtmatig jegens de beëindigende partij heeft gehandeld;

b)         al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de onderneming overgaat; of

c)         surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard;    

Indien Cliënt tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens ANP, dan zijn de daarop betrekking hebbende vorderingen van ANP terstond opeisbaar. In geval van faillissement of surséance van betaling van de Cliënt dient deze ANP via bewindvoerder dan wel curator hiervan terstond in kennis te stellen.

10.3       ANP is voorts gerechtigd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer:

a)         door fusie of overname de zeggenschap in Cliënt gewijzigd wordt; of

b)         Cliënt overgaat tot het verlenen van diensten die direct of indirect concurreren met de door ANP geleverde Diensten.

10.4       ANP is gerechtigd om de Overeenkomst aan te passen, zonder schadeplichtig jegens Cliënt te worden, indien een wijziging van een contract tussen ANP en een toeleverancier van ANP dat noodzakelijk maakt. Voor zover een dergelijke aanpassing van de Overeenkomst de kern van de Overeenkomst betreft, is Cliënt gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

10.5       Bepalingen die daarvoor naar hun aard bedoeld zijn blijven ook na het einde van een Overeenkomst van kracht.

10.6       Zodra de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, beëindigd wordt of ontbonden wordt, zal Cliënt ieder verder gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang staken en (alle onderdelen van) de Diensten onmiddellijk van zijn systemen verwijderen en verwijderd houden.

11.         Aansprakelijkheid

11.1       Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is ANP niet aansprakelijk voor schade welke voor Cliënt dan wel enige derde is ontstaan als gevolg van: een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of enige andere verplichting jegens Cliënt, fouten of vertragingen in de geleverde Diensten of onnauwkeurigheden of nalatigheden ten aanzien van de Diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ANP.

11.2       Indien ANP jegens Cliënt aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van ANP bij een éénmalige opdracht beperkt tot de hoogte van de laatste aan Cliënt verzonden factuur en bij een doorlopende Dienst waarvoor periodiek gefactureerd wordt tot de maandwaarde.

11.3       In geen geval is ANP aansprakelijk voor door Cliënt of enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik van de Diensten, onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot de Diensten als gevolg van storingen, onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot het intranet van Cliënt, virusverspreiding, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen data van Cliënt, handelingen van derden, elektronische betaling en wijzigingen in inbelnummers. ANP raadt Cliënt het gebruik van een antivirusprogramma aan.

11.4      Hoewel ANP streeft naar juiste en volledige nieuwsvoorziening, kunnen ANP en haar toeleveranciers niet garanderen dat de nieuwsberichten en andere inhoud van de Diensten te allen tijde juist en/of volledig zijn en zijn zij niet aansprakelijk voor schade die Cliënt of enige derde lijdt als gevolg van (het gebruik van) de nieuwsberichten of andere inhoud of van de onjuistheid en/of onvolledigheid daarvan.

11.5    Cliënt vrijwaart ANP tegen aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden indien deze inbreuk wordt veroorzaakt door het in strijd met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gebruiken van de Diensten door Cliënt, zijn werknemers of door Cliënt ingeschakelde derden.

12.         Intellectuele eigendomsrechten, gebruik van de Diensten    

12.1      Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten en rechten op software, op de Diensten en daarvan onderdeel uitmakende bestanddelen berusten uitsluitend bij ANP en/of haar licentiegevers.

12.2      Cliënt verkrijgt, indien overeengekomen, uitsluitend een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het in de Overeenkomst uitdrukkelijk omschreven gebruik van de Diensten, welke licentie verder is beperkt tot de in de Overeenkomst omschreven gebruikswijze, doeleinden, kanalen, territorium en media. Indien de licentie mede toestemming tot publicatie omvat, dient Cliënt te allen tijde de zogenoemde persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet en artikel 5 Wet op de Naburige Rechten in acht te nemen, en is Cliënt zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele noodzakelijke toestemming van geportretteerde(n) en het voorkomen van schending van portretrechten.

12.3      Cliënt ziet er daarnaast op toe dat bij ieder gebruik van de Diensten en bij iedere publicatie van nieuwsberichten en andere content, zoals Beeldmateriaal, die deel uitmaken van de Diensten, daaronder mede begrepen verspreiding of publicatie binnen de eigen organisatie van Cliënt, de in de Overeenkomst vermelde wijze van Bronvermelding wordt opgenomen. Cliënt is aan ANP voor iedere afzonderlijke overtreding van deze verplichting een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 100% van de voor Cliënt geldende kwartaalprijs, onverminderd de overige wettelijke rechten van ANP en haar licentiegevers, zoals het recht om in geval van een dergelijke overtreding daarnaast ook nakoming, een verbod op verdere overtredingen en schadevergoeding te verkrijgen.

12.4      Het is Cliënt niet toegestaan de Diensten of onderdelen daarvan, al dan niet in gewijzigde vorm, direct of indirect ter verdere verspreiding aan te bieden, aan derden ter beschikking te stellen of op enigerlei wijze openbaar te maken, tenzij ANP en Cliënt dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

12.5      Cliënt is niet gerechtigd om de Diensten te gebruiken voor het opbouwen van een archief. Cliënt mag uitsluitend na schriftelijke en namens ANP ondertekende toestemming van ANP de van de Diensten onderdeel uitmakende nieuwsberichten voor een periode van maximaal 3 maanden opslaan in een eigen database voor zover het nieuwsberichten in geschreven vorm betreft. Voor zover het Beeldmateriaal (zoals maar niet uitsluitend foto’s en video’s) of geluidsmateriaal (zoals maar niet uitsluitend radiobulletins) betreft is archivering door Cliënt alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke en namens ANP ondertekende instemming van ANP voor een periode van maximaal 30 dagen. Na afloop van deze periode dient Cliënt de nieuwsberichten automatisch uit zijn database te verwijderen. Ten aanzien van Beeldmateriaal geldt dat Cliënt dit nimmer mag (laten) opslaan in een database. Cliënt is niet gerechtigd video-nieuwsberichten op zodanige wijze aan te (doen) bieden dat gebruikers deze kunnen bewerken, downloaden, kopiëren of doorzenden, zonder voorafgaande schriftelijke en namens ANP ondertekende toestemming van ANP.

12.6     Elk gebruik van een Dienst dat niet is overeengekomen en/of dat in strijd is met het in de Algemene Voorwaarden bepaalde vormt een inbreuk op (één of meer) rechten van intellectuele eigendom van ANP en/of haar licentiegevers. In geval van een dergelijke inbreuk door Cliënt is Cliënt aan ANP en/of haar licentiegevers per inbreuk een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal de bij ANP gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik of, bij gebreke daarvan, van drie maal de vergoeding die Cliënt aan ANP verschuldigd is voor het wel overeengekomen gebruik gedurende een jaar, onverminderd de overige wettelijke rechten van ANP en haar licentiegevers, zoals het recht om daarnaast ook nakoming, een verbod op verdere inbreuken en schadevergoeding te verkrijgen.

12.7      Cliënt stelt ANP onverwijld op de hoogte indien Cliënt verneemt dat (onderdelen van) de aan hem geleverde Dienst(en) of enige herschreven of bewerkte versie daarvan wordt verspreid door een derde die geen licentie heeft.

12.8      ANP is te allen tijde gerechtigd de Diensten of soortgelijke diensten en producten, die aan Cliënt worden verstrekt, evenzeer ter beschikking te stellen aan derden.

12.9      Cliënt is zelf verantwoordelijk voor eventueel benodigde afdrachten van vergoedingen aan collectieve incasso-organisaties, zoals Stichting Reprorecht, in verband met het gebruik door Cliënt van de Diensten.

12.10      Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Mediawet en dient er dus zelf voor zorg te dragen dat haar gebruik van de Diensten daarmee niet in strijd komt. ANP is derhalve niet aansprakelijk voor enige aan Cliënt opgelegde boete ter zake of voor schade die Cliënt of derden dientengevolge mochten lijden. Cliënt vrijwaart ANP      zowel in als buiten rechte van aanspraken van derden als gevolg van enige niet naleving door Cliënt van toepasselijke wet- en regelgeving en zal eventuele boetes en schade- en kostenvergoedingen die dientengevolge aan ANP worden opgelegd aan ANP vergoeden.

13.         Wijziging

13.1      Onverminderd het bepaalde in lid 2 en verder van dit artikel zijn wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

13.2       ANP is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke mededeling aan Cliënt, waarna de wijziging één maand na deze mededeling van kracht wordt.

13.3       Binnen tien werkdagen na de bekendmaking van de wijzigingen aan Cliënt is Cliënt gerechtigd om, onder opgave van redenen die de opzegging in verband met de wijzigingen kunnen rechtvaardigen, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen de laatste dag van de maand. ANP is niet gehouden tot enige (schade)vergoeding bij een dergelijke opzegging door Cliënt.

13.4       Indien ANP binnen tien werkdagen na opzegging door Cliënt deze schriftelijk informeert dat naar het oordeel van ANP de door Cliënt opgegeven gronden in redelijkheid de opzegging niet rechtvaardigen en/of dat ANP aan de bezwaren tegemoet wil komen, treden partijen in onderhandeling.

13.5       Indien ANP deze Algemene Voorwaarden wijzigt op grond van een rechterlijke uitspraak of om deze in overeenstemming te brengen met wettelijke of overige (overheids-)voorschriften, richtlijnen of regelgeving van een brancheorganisatie of enige andere regelgeving waaraan ANP is gebonden, is het bepaalde in artikel 13.3 niet van toepassing.

14.         Overige bepalingen

14.1      Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomsten tussen Cliënt en ANP en op alle daarmee samenhangende overeenkomsten en betrekkingen tussen Cliënt en ANP is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

14.2      Geschillen tussen Cliënt en ANP zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

14.3      Cliënt verplicht zich van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan ANP. Ingeval ANP schriftelijk een mededeling aan Cliënt dient te richten geldt deze mededeling als rechtsgeldig verricht en ontvangen wanneer deze door ANP is verzonden aan het laatste adres dat Cliënt schriftelijk bij het sluiten van de Overeenkomst of bij latere mededeling heeft opgegeven.

14.4      Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan (een) derde(n) over te dragen of aan (een) derde(n) in sublicentie te geven.

14.5      Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig blijkt te zijn of vernietigd wordt, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en zullen partijen in redelijk overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepaling die zoveel mogelijk met het doel en de strekking daarvan overeenstemt.

14.6      In alle gevallen waarin de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, vindt overleg plaats tussen ANP en Cliënt.

Deel II: Voorwaarden ANP Foto

15.         Toepasselijkheid

15.1       Dit deel van de Algemene Voorwaarden is uitsluitend van toepassing op de Dienst ANP Foto.

16.         Totstandkoming Overeenkomst

16.1       In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.2 komt een Overeenkomst met betrekking tot de Dienst als volgt tot stand:

(i)          indien Cliënt gebruik maakt van de digitale beeldbanken van ANP: door het daadwerkelijk downloaden van Beeldmateriaal in een eigen systeem van Cliënt;

(ii)        indien sprake is van (een) door ANP ongevraagd, al dan niet digitaal, toegezonden Beeldmateriaal aan Cliënt: op het moment dat Cliënt het Beeldmateriaal ontvangt en hij deze aanvaardt dan wel downloadt; of

(iii)       indien Cliënt Beeldmateriaal gebruikt.

17.         Levering

17.1      Beeldmateriaal wordt ter beschikking gesteld via internet en/of via digitale transmissie of Cliënt verkrijgt toegang tot een digitale beeldbank van ANP.

17.2      ANP is gerechtigd voor haar dienstverlening een kostenvergoeding aan Cliënt in rekening te brengen, waaronder in ieder geval worden begrepen afhandelingskosten. Kosten voor research en besprekingen worden volgens het geldende uurtarief berekend.

17.3       Indien een bepaalde wijze van verzending dan wel persoonlijke aflevering is overeengekomen, zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Cliënt.

17.4      Klachten dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan ANP te worden gemeld.

18.         Auteursrecht, portretrecht en licentie

18.1      Tenzij anders door ANP is aangegeven, berust het auteursrecht op het door ANP aan Cliënt ter beschikking gestelde Beeldmateriaal bij ANP of haar licentiegevers.

18.2      Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden er geen auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom aan Cliënt overgedragen en verkrijgt Cliënt, indien overeengekomen, uitsluitend een niet-exclusieve toestemming (licentie) tot eenmalig gebruik van het Beeldmateriaal op de overeengekomen wijze en ten behoeve van het overeengekomen doel en medium en – indien van toepassing – voor de overeengekomen oplage. Toestemming voor openbaarmaking van het Beeldmateriaal in een bepaald medium, houdt nimmer toestemming voor (gelijktijdige) openbaarmaking in een ander medium in. De toestemming (licentie) wordt beperkt uitgelegd in het voordeel van ANP en haar licentiegever.

18.3      Cliënt is niet bevoegd het Beeldmateriaal te wijzigen of te bewerken zonder voorafgaande toestemming van ANP. De auteursrechten op het gewijzigde Beeldmateriaal zullen bij ANP berusten en Cliënt zal op eerste verzoek van ANP kosteloos de benodigde formaliteiten verrichten om een volledige overdracht van alle auteursrechten aan ANP te bewerkstelligen.

18.4      Cliënt zal voorafgaande aan iedere voorgenomen openbaarmaking en/of      verveelvoudiging van ter beschikking gesteld Beeldmateriaal ANP op de hoogte stellen van het voorgenomen gebruik, inclusief doel, medium, duur en wijze van gebruik, en de oplage of, bij gebruik op internet, de website(s) waarop het Beeldmateriaal wordt gebruikt. Terstond na openbaarmaking van  het Beeldmateriaal zal Cliënt zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de openbaarmaking aan ANP doen toekomen.

18.5      Cliënt draagt er zorg voor dat bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van ter beschikking gesteld Beeldmateriaal de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Auteurswet in acht worden genomen en dat duidelijk de volgende aangegeven vermelding wordt geplaatst op of onder het Beeldmateriaal dan wel in het colofon onder verwijzing naar het desbetreffende Beeldmateriaal, tenzij op het Beeldmateriaal een andere wijze van vermelding wordt aangegeven: © ANP 20.../Foto: [naam fotograaf en/of bureau). In het geval van digitale/elektronische openbaarmaking/verveelvoudiging is Cliënt tevens gehouden ervoor zorg te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door ANP tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de IPTC- dan wel XMP- standaards. Bij niet nakomen van de in dit artikel bedoelde verplichtingen komt aan ANP een extra vergoeding toe zonder overigens enig recht, waaronder het recht op schadevergoeding, te verliezen van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan gebruiksrechten.

18.6      Cliënt mag het Beeldmateriaal niet herpubliceren, doorverkopen, in sublicentie geven, afnemen van behoeve van een ander, gebruiken in een downloadbaar of printbaar formaat bedoeld voor distributie, co-branden of publiceren in persberichten, kranten, tijdschriften, boeken of (reclame-)folders, tenzij anders is overeengekomen bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst.

18.7      In het geval van overeengekomen gebruik op internet zal Cliënt ervoor zorgdragen dat de beeldresolutie van het door haar op internet afgebeelde  Beeldmateriaal niet groter zal zijn dan 72dpi. Cliënt spant zich er in alle redelijkheid voor in dat het op internet afgebeelde Beeldmateriaal niet kan worden verveelvoudigd door derden en dit in geen enkel geval faciliteren of actief aanbieden.

18.8      Cliënt is niet gerechtigd het Beeldmateriaal op te slaan in een digitaal archief of toestemming te verlenen aan derden om het Beeldmateriaal in een digitaal archief op te slaan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ANP.

18.9      In geval van gebruik van Beeldmateriaal door Cliënt dat niet schriftelijk is overeengekomen of dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, komt aan ANP een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de bij ANP gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 250,-- per Foto, onverminderd overige rechten van ANP of haar licentiegever, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding. Daarnaast is Cliënt in dat geval gehouden ieder gebruik van het betreffende Beeldmateriaal met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

18.10    Een door ANP aan Cliënt verleende licentie, heeft uitsluitend betrekking op het auteursrecht dat op de Foto zelf rust, en niet op rechten die rusten op daarop afgebeelde werken, producten, objecten of merken van derden of op de rechten van geportretteerden. Cliënt is er zelf verantwoordelijk voor dat hij geen inbreuk maakt op deze rechten en dat hij - voor zover noodzakelijk - toestemming van de geportretteerde(n) en andere rechthebbende(n) verkrijgt. ANP spant zich er desgevraagd voor in naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de      betreffende rechthebbende(n).

18.11    Cliënt zal het Beeldmateriaal niet in zodanige context gebruiken dat dit schadelijk is voor ANP, haar licentiegevers, een geportretteerde of een derde, zoals maar niet beperkt tot een gebruik op een wijze die afbreuk doet aan de eer en goede naam, de privacy schendt, van seksuele aard is, een ernstige beschuldiging inhoudt, of anderszins onrechtmatig is.

18.12    Tenzij anders vermeld is het Beeldmateriaal dat door ANP wordt geleverd niet model released of property released. Indien ANP het Beeldmateriaal onder licentie heeft verkregen en wordt vermeld als model released of property released, is Cliënt gehouden om de voorwaarden van de licentiegever omtrent gebruik van dit Beeldmateriaal in acht te nemen. Deze voorwaarden kunnen bij ANP worden opgevraagd.

18.13    ANP behoudt zich het recht voor bepaald gebruik van Beeldmateriaal niet toe te staan op welke grond dan ook. ANP zal Cliënt in zo’n geval informeren. Indien reeds een licentie is verstrekt, zal deze bij zo’n melding automatisch en direct zijn ingetrokken. Partijen treden dan in overleg over vervangend Beeldmateriaal of een financiële regeling.

18.14    Indien ANP met Cliënt een licentie voor gebruik op social mediaplatforms is overeengekomen, gelden naast de overige bepalingen van dit artikel de onderhavige voorwaarden:

a.         ANP verstrekt Cliënt een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het Beeldmateriaal op de overeengekomen platform(en), hierna ’de “Platform(en). Onder toegestaan gebruik wordt verstaan het eenmalig publiceren van het Beeldmateriaal op het Platform, voor de overeengekomen account(s).

b.         De algemene voorwaarden die de aanbieder van het Platform hanteert zijn niet van toepassing. Voor zover vereist worden deze door ANP uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c.          Het is derden toegestaan het Beeldmateriaal enkel op hetzelfde Platform te delen, uitsluitend binnen de oorspronkelijke context. Gebruik door derden buiten het initiële Platform is een inbreuk op de auteursrechten van ANP of haar licentiegever.      

18.15    Het gebruik van Beeldmateriaal geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van Cliënt; eventueel hieruit voortvloeiende schade is geheel voor zijn rekening.

18.16    Cliënt vrijwaart ANP en diens licentiegevers zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van het in dit artikel bepaalde.

Deel III: Voorwaarden ANP360/ANP360+

1.         Aanvullende definities

In dit deel van de Algemene Voorwaarden wordt, in aanvulling op de in artikel 1 opgenomen definities, verstaan onder:

Artikelen: Uit de Bronnen afkomstige nieuwsberichten die via de Dienst toegankelijk worden gemaakt.
Bronnen: Diverse gedrukte-, online en andere media waaruit de Artikelen afkomstig zijn. Te onderscheiden zijn:

- Gelicentieerde Bronnen

- Eigen ANP content

- Openbaar beschikbare webbronnen

- RTV-content

Bronnenset: Een groep van Bronnen, die samen ingekocht worden door ANP op basis van één prijstabel. ANP biedt deze Bronnensets apart aan tegen een groepsprijs.
Feed: Een onderwerp waarover Cliënt de in beschikbare Bronnen verschenen Artikelen wil volgen. Hiertoe maakt ANP in overleg met Cliënt of diens Beheerder (een) zoekvra(a)g(en) aan waarmee de Beheerder toegang krijgt tot de over het betreffende onderwerp verschenen Artikelen uit de beschikbare Bronnen.
Gelicentieerde Bronnen: Content waarover ANP met Licentiegevers licentieafspraken heeft gemaakt en waarover afdracht van royalty’s plaatsvindt. Uitdrukkelijk behoren hier niet toe foto’s, grafieken, tekeningen, strips/cartoons, advertenties, koersinformatie en dergelijke, alsmede redactionele tekst en/of artikelen die wel geplaatst zijn in de betreffende uitgave doch waarvan de rechthebbende geen toestemming heeft gegeven voor het in deze overeenkomst bedoelde gebruik.
Headline: De door ANP via de Dienst beschikbaar gestelde titel, bron en datum van een Artikel, eventueel tekstfragment uit het Artikel en hyperlink die toegang geeft tot de volledige inhoud van het Artikel. De hyperlinks van alle Gelicentieerde Bronnen zijn standaard 3 maanden werkzaam.
Portal: Een volledig via het internet beschikbaar informatieportaal, dat door middel van inloggen te bereiken is voor Beheerder(s) en Geautoriseerde Gebruiker(s).
Openbaar beschikbare webbronnen: Door ANP voor de Dienst geselecteerde Bronnen die openbaar en vrij op internet beschikbaar zijn. Uitgesloten worden bronnen waarvan de eigenaar aangeeft dat deze niet opgenomen mogen worden.
Standaardgebruik: De handelingen die aan Cliënt, de Beheerder en de Geautoriseerde Gebruikers zijn toegestaan en welke nader zijn omschreven in artikel 21.

20.          Toepasselijkheid

20.1      Dit deel van de Algemene Voorwaarden is uitsluitend van toepassing op de Dienst ANP360/ANP 360+.

21.          Licentie voor Standaardgebruik

21.1      Cliënt verkrijgt een niet-exclusieve licentie voor het Standaardgebruik van de Dienst, Artikelen en Headlines, onder de voorwaarden en beperkingen van deze Algemene Voorwaarden. Onder Standaardgebruik wordt (uitsluitend) het volgende gebruik verstaan:

a)          Het uitsluitend ten behoeve van de Geautoriseerde Gebruikers door de Beheerder selecteren van Artikelen en vervolgens publiceren op met ANP overeengekomen wijze van Headlines van de geselecteerde Artikelen in de Portal of op het uitsluitend voor Geautoriseerde Gebruikers toegankelijke intranet van Cliënt en/of het opnemen van Headlines in e-mailnieuwsbrieven aan Geautoriseerde Gebruikers. De Beheerder is uitsluitend gerechtigd Artikelen te openen en te lezen voor zover dit nodig is voor het in de vorige zin bedoelde gebruik, en het aantal te openen Artikelen dient in redelijke verhouding te staan tot het aantal Artikelen dat ten behoeve van Geautoriseerde Gebruikers wordt geselecteerd.

b)          Het door Geautoriseerde Gebruikers lezen en printen van de Artikelen uitsluitend ten behoeve van eigen zakelijk gebruik door de betreffende Geautoriseerde Gebruikers. Geautoriseerde Gebruikers zijn niet gerechtigd Headlines of (reproducties van) Artikelen aan derden ter beschikking te stellen of derden daartoe toegang te verlenen.

21.2      ANP kan voor levering van de Dienst de voorwaarde stellen dat Cliënt zich jegens de betreffende Licentiegevers met de gebruiksvoorwaarden van de Licentiegevers akkoord verklaart, voordat de levering van de Dienst wordt aangevangen of een reeds aangevangen levering wordt gecontinueerd.

21.3      Het Standaardgebruik is daarmee onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen:

a.          Cliënt is niet gerechtigd tot enig gebruik dat verder gaat dan het gebruik omschreven in artikel 21.1 van deze Algemene Voorwaarden door Beheerders en Geautoriseerde Gebruikers;

b.          Het gebruik door Cliënt is daarnaast onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van door Cliënt aanvaardde gebruiksvoorwaarden van Licentiegevers, die een verdere beperking kunnen inhouden van het aan Cliënt toegestane gebruik van de Headlines en Artikelen en daaraan nadere voorwaarden kunnen stellen;

c.          Cliënt zal zich onthouden van elk gebruik van de Dienst, de Artikelen en de Headlines dat niet is toegestaan op grond van sub a en b van dit artikel 21.3. Dat betekent dat Cliënt zich bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, zal onthouden van:

-      het wijzingen en/of aanpassen van de Headlines of Artikelen;

-      de reproductie van Headlines of Artikelen die niet strikt noodzakelijk is voor het Standaardgebruik; (enig onderdeel van) de Dienst aan anderen dan de Beheerder(s) en Geautoriseerde Gebruikers, in welk verband Cliënt ervoor dient zorg te dragen dat het intranet niet toegankelijk is voor anderen dan Geautoriseerde Gebruikers;

-      gebruik ten behoeve van het opbouwen van een archief. Op het intranet gepubliceerde Headlines dienen binnen drie maanden na publicatie volledig van het intranet te zijn verwijderd;

-      het vervaardigen van papieren knipselkranten en het verspreiden daarvan binnen of buiten de organisatie van Cliënt;

-      gebruik zonder Bronvermelding. Cliënt zorgt ervoor dat iedere Headline die in de Portal, op het intranet en in de e-mailnieuwsbrieven gepubliceerd wordt ongewijzigd blijft en voorzien blijft van Bronvermelding. ANP zorgt er daartoe voor dat Headlines met Bronvermelding worden aangeleverd aan Cliënt en dat het voor Cliënt mogelijk is de Bronvermelding te integreren bij publicatie van de Headlines in de Portal, op het intranet en in de e-mailnieuwsbrieven. Cliënt is aan ANP voor iedere afzonderlijke overtreding van de verplichting tot Bronvermelding een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 100% van de voor Cliënt geldende kwartaalprijs, onverminderd de overige wettelijke rechten van ANP en haar Licentiegevers, zoals het recht om in geval van een dergelijke overtreding daarnaast ook nakoming, een verbod op verdere overtredingen en schadevergoeding te verkrijgen.

21.4      Mocht dit in uitzonderlijke gevallen, die zich in de praktijk nauwelijks voordoen, nodig zijn, dan is ANP gerechtigd één of meerdere van de Headlines terug te trekken middels een schriftelijke mededeling aan Cliënt, indien een Licentiegever daar om verzoekt of indien ANP redelijkerwijs kan aannemen dat door het gebruik van de Headlines of het verlenen van toegang tot de Artikelen via de Dienst inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op de rechten van derden, dan wel anderszins aanspraken jegens dan wel schade voor ANP zouden kunnen ontstaan. Cliënt zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van deze mededeling ervoor zorgdragen dat de betreffende Headline(s) en Artikel(en) word(t)(en) verwijderd van zijn systemen en intranet. ANP is niet aansprakelijk voor enige schade die Cliënt dientengevolge lijdt, en het terugtrekken van Headlines vormt geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door ANP en geen grond voor beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst of voor verlaging van de door Cliënt aan ANP verschuldigde vergoeding voor het Gebruik van de Dienst.

22.          Aanlevering Gelicentieerde Bronnen

22.1      ANP stelt de Headlines uit kranten voor Cliënt uiterlijk ter beschikking op de volgende tijdstippen:

− Maandag t/m vrijdag: Ochtendkranten 08.00 uur / Middagkranten 17.00 uur
− Zaterdag: 10.00 uur

22.2      ANP is slechts gehouden om conform dit artikel aan te leveren, indien de Artikelen door haar toeleveranciers tijdig en op de gebruikelijke wijze zijn gepubliceerd en tijdig voor ANP toegankelijk zijn gemaakt.

23.          Aanlevering Openbaar beschikbare webbronnen

23.1      ANP maakt selecties van Openbaar beschikbare webbronnen. ANP heeft daarbij niet de intentie volledig te zijn, maar kiest voor bronnen die nieuwswaarde hebben, originele content bieden en met enige frequentie nieuwe content publiceren.

23.2      Aanvullend biedt ANP haar klanten aan om op verzoek nieuwe webbronnen aan de selectie van Openbaar beschikbare webbronnen toe te voegen.

23.3      ANP kan alleen webbronnen toevoegen indien er geen technische, commerciële, juridische of inhoudelijke bezwaren zijn. Webbronnen die registratie dan wel inloggen vereisen, worden niet opgenomen. Voorts behoudt ANP zich het recht voor het toevoegen van een webbron te weigeren, ongeacht de reden.

23.4      ANP levert binnen de Dienst Headlines die doorlinken naar de originele webbron waarin de Artikelen verschenen zijn. ANP levert niet het volledige Artikel.

23.5      ANP stelt de Headlines van Openbaar beschikbare webbronnen voor Cliënt zo spoedig mogelijk na publicatie ter beschikking, maar garandeert op geen enkele wijze volledig dan wel actueel te zijn. Gezien de hoeveelheid bronnen, de hoeveelheid technische wijzigingen daarbinnen en het feit dat er niet in alle gevallen overeenkomsten tussen de eigenaren van de websites en ANP zijn, kan ANP geen leveringsgarantie afgeven.

24.          Gebruik door Intermediairs

24.1      Wanneer Cliënt de werkzaamheden van Beheerder al dan niet tegen betaling geheel of gedeeltelijk wenst uit te besteden aan een Intermediair, dient aan de volgende aanvullende voorwaarden te worden voldaan:

a)          Cliënt zorgt ervoor dat ANP vooraf wordt geïnformeerd over de identiteit en volledige contactgegevens van de Intermediair.

b)          De Intermediair dient vooraf de Overeenkomst, alsmede eventuele gebruiksvoorwaarden van Licentiegevers van ANP en, indien door (een) Licentiegever(s) vereist, een overeenkomst met de Licentiegever(s) te ondertekenen;

c)          De Intermediair is niet gerechtigd de Dienst(en) voor zichzelf te gebruiken en is uitsluitend gerechtigd tot het verrichten van de handelingen die nodig zijn om zijn rol als Beheerder ten behoeve van de Cliënt te vervullen;

d)          Cliënt staat ervoor in dat de Intermediair de Inloggegevens geheim houdt en alle redelijke organisatorische en technologische maatregelen neemt die nodig zijn om de Inloggegevens, de Dienst, de Artikelen en de Headlines te beschermen tegen kennisname en/of gebruik door derden.

e)          ANP is te allen tijde gerechtigd om de systemen die de Intermediair gebruikt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden als Beheerder voor Cliënt in te zien.

f)           ANP is gerechtigd uitbesteding aan een Intermediair te weigeren indien een Licentiegever van ANP dit niet toestaat.

24.2      Cliënt is verantwoordelijk voor naleving door de Intermediair van de Overeenkomst, de onderhavige Algemene Voorwaarden en de eventuele gebruiksvoorwaarden van Licentiegevers en is aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit ieder handelen van de Intermediair dat daarmee in strijd komt. De Intermediair is daarnaast rechtstreeks hoofdelijk aansprakelijk jegens ANP en haar Licentiegevers voor iedere schending door de Intermediair van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de eventuele gebruiksvoorwaarden van Licentiegevers.

25.          Vergoeding     

25.1      De vergoeding die Cliënt is verschuldigd aan ANP is vermeld in de Overeenkomst en omvat de vergoeding voor het gebruik van de Dienst en voor het gebruik van de Artikelen en Headlines dat op grond van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is toegestaan.

25.2      De hoogte van de vergoeding is onder meer afhankelijk van het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers en de maximale omvang van het gebruik door Cliënt van de Headlines en Artikelen per kwartaal per Bronnenset, zoals vermeld in de Overeenkomst. Mocht tijdens de looptijd van de Overeenkomst of achteraf blijken dat het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers of de maximale omvang van het gebruik overschreden is, dan zal dit na afloop van het betreffende kwartaal dan wel aan het einde van de looptijd aan Cliënt in rekening worden gebracht conform het bepaalde in de Overeenkomst. Bij een eventuele beëindiging van de Overeenkomst behoudt ANP het recht tot nafacturering van het meerverbruik en blijft het de verplichting van Cliënt deze te betalen. ANP zal Cliënt en/of Intermediair tijdens de looptijd informeren over het gebruik.

25.3      Indien ANP constateert dat gedurende een maand sprake is van meer dan 10% meergebruik door Cliënt of indien het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers overschreden is, zullen passende afspraken worden gemaakt in de vorm van ofwel verhoging van de vooruit gefactureerde verschuldigde (kwartaal)vergoeding ofwel maatregelen ter beperking van het gebruik.

25.4      Indien tegen het einde van een contractjaar blijkt dat in het afgelopen jaar sprake is geweest van meer dan 10% meergebruik of dat het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers overschreden is, dan zal voor het eventuele daaropvolgend jaar het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers of de maximale omvang van het gebruik alsmede de door Cliënt per kwartaal verschuldigde vooruit gefactureerde vergoeding dienovereenkomstig worden aangepast.

25.5      De door Cliënt verschuldigde vergoeding wordt jaarlijks met de CPI-9520 voor Kranten en Tijdschriften verhoogd.

25.6      De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van de vergoedingen die de Licentiegevers van ANP aan ANP berekenen voor het gebruik van de Headlines en Artikelen. Indien verhogingen of verlagingen optreden in de vergoedingen die Licentiegevers aan ANP berekenen, zal ANP deze een op een aan de Cliënt door berekenen door verhoging/verlaging van de door Cliënt aan ANP verschuldigde vergoeding met hetzelfde percentage, waarbij de verhoging/verlaging geldt met ingang van de datum van verhoging/verlaging door de Licentiegever.       

26.          Aansprakelijkheid

26.1      De Dienst wordt “ongewijzigd” en “voor zover beschikbaar” geleverd. ANP noch haar Licentiegevers of andere toeleveranciers garanderen dat de afzonderlijke Artikelen juist en/of volledig zijn, wijzen uitdrukkelijk alle garanties van de hand en aanvaarden terzake geen enkele aansprakelijkheid.

26.2      ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de Dienst toegankelijk gemaakte Artikelen en content en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Cliënt als gevolg van deze inhoud ervaart.De Bronnen die onderdeel uitmaken van de Dienst kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Dit is onder meer afhankelijk van de licentieafspraken tussen ANP en Licentiegevers. Het is daardoor mogelijk dat een bepaalde Bron op een zeker moment niet meer beschikbaar is of dat een Bron juist wordt toegevoegd. Wijzigingen in de Bronnen vormen geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ANP en vormen voor Cliënt geen grond voor opzegging, ontbinding of beëindiging van de Gebruikersovereenkomst noch voor verlaging van de door Cliënt aan ANP verschuldigde vergoeding. Mochten wijzigingen in de Bronnen er echter toe leiden dat een substantieel deel van de Bronnen op een zeker moment wegvalt zonder dat daar nieuwe Bronnen tegenover staan, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over een passende verlaging van de door Cliënt verschuldigde vergoeding met ingang van de datum van de wijziging.

26.3      ANP is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst over te gaan, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn indien Cliënt, de eventuele Intermediair, de Beheerder of een Geautoriseerde Gebruiker een handeling verricht die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de Dienst, Headlines en/of Artikelen en/of de naam en reputatie van ANP, haar Licentiegevers en/of andere rechthebbenden schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.

26.4      Vanaf de datum dat de Overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt, beëindigd wordt of ontbonden wordt, is Cliënt verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebruik van Headlines en Artikelen per onmiddellijke ingang gestaakt wordt en dat de Headlines en Artikelen per onmiddellijke ingang van de systemen van Cliënt worden verwijderd.                                   

27.          Storingen

27.1      Indien de dienstverlening als gevolg van een overwegend aan ANP toerekenbare reden op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur langer dan vijf uur onbenaderbaar is, krijgt Cliënt per werkdag een schadeloosstelling van ééntwintigste van de reguliere maandkosten, met een maximum van éénmaal de reguliere maandkosten.