Algemene Voorwaarden ANP (per 1 januari 2020)

Algemene Voorwaarden ANP (per 1 januari 2020)

1.   Definities en omschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ANP:
B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Prinses Beatrixlaan 582 (WTC C-Toren, 4e etage), te 2595 BM Den Haag en/of haar dochterondernemingen die deze Algemene Voorwaarden hanteren.

Cliënt:
De wederpartij van ANP, al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met ANP een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie ANP een offerte heeft uitgebracht of een aanbieding heeft gedaan.

Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Cliënt en ANP tot stand komt met betrekking tot de levering van Diensten door ANP aan Cliënt, alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alle wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst en alle overige (rechts)hande- lingen tussen Cliënt en ANP die in verband staan met de Overeenkomst.

Diensten:
De door ANP aan Cliënt te leveren diensten en/of producten zoals omschreven in de Overeenkomst of, indien nog geen Overeenkomst tot stand gekomen is, in de offerte.

2.   Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van ANP en op alle Overeenkomsten tussen Cliënt en ANP.

2.2  Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en binden ANP derhalve niet, tenzij ANP de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en deze aanvaarding namens ANP is ondertekend.

2.3  Naast deze Algemene Voorwaarden hanteert ANP voor bepaalde Diensten aanvullende algemene voorwaarden (hierna: “Aanvullende Voorwaarden”). De Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. Indien enige bepaling van de Aanvullende Voorwaarden in strijd is met (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden. Waar in het vervolg van deze Algemene Voorwaarden van “Algemene Voorwaarden” wordt gesproken, worden daaronder mede de eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden verstaan.

2.4  ANP is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke mededeling aan de Cliënt, waarna de wijziging drie maanden na deze mededeling van kracht wordt, met dien verstande dat de wijziging niet van toepassing is voor een betalingsperiode of een vastgestelde termijn die reeds is aangevangen voor de ingangsdatum van de wijziging.

3.   Aanbod en totstandkoming overeenkomst

3.1  Offertes en aanbiedingen van ANP zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. ANP heeft het recht tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding door Cliënt van een offerte of aanbieding deze offerte of aanbieding te herroepen. De offerte of aanbieding verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.2  De Overeenkomst tussen ANP en Cliënt komt tot stand door schriftelijke of mondelinge bestelling of bestelling via internet van een door Cliënt aangevraagde Dienst en de aanvaarding van deze bestelling door ANP, of doordat een offerte of aanbieding van ANP door Cliënt wordt aanvaard en niet overeenkomstig artikel 3.1 door ANP wordt herroepen.

4.   Prijzen en facturering

4.1  Levering geschiedt tegen de op het moment van bestelling bij ANP geldende prijzen, tenzij schriftelijk bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst andere prijzen zijn overeengekomen. Alle geldende en door ANP opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventueel bijkomende kosten zoals die voor transmissie, research, porto en afhandeling, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. ANP is gerechtigd om tussentijdse wijzigingen in de Overeenkomst, uitgevoerd op verzoek van Cliënt, aan Cliënt door te berekenen.

4.2  ANP factureert Cliënt voor de Diensten per kalenderkwartaal steeds drie maanden vooruit, tenzij partij- en schriftelijk bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst anders zijn overeengekomen.

4.3  De prijzen voor de Diensten worden jaarlijks op 1 januari (cumulatief) verhoogd op basis van het prijs- indexcijfer. Als prijsindexcijfer wordt het CPI-indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehanteerd.

4.4  ANP heeft het recht, vanaf het tijdstip dat drie (3) maanden na het aangaan van een Overeenkomst zijn verstreken, tussentijdse wijzigingen in de prijzen aan Cliënt door te berekenen door schriftelijke mededeling aan Cliënt en met inachtneming van een aankondigingsperiode van drie maanden. Een verhoging is niet van toepassing op een betalingsperiode die reeds is aangevangen voor de ingangsdatum van de verhoging. Cliënt kan de Overeenkomst beëindigen voor het einde van de overeengekomen contractperiode door schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzeg- termijn van één maand indien ANP de vergoeding met meer dan 7% per twaalf maanden verhoogt.

4.5  Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

5.   Levering en leveringstermijn

5.1  De Diensten zijn vanaf het moment van verzending voor risico van Cliënt. Voor zover van toepassing en tenzij anders overeengekomen draagt Cliënt zelf de kosten en de verantwoordelijkheid voor de ontvangst van de Diensten.

5.2  Indien Cliënt een overeengekomen leveringstermijn wenst te vervroegen, heeft ANP het recht de oorspronkelijk overeengekomen prijs met 50% te verhogen.

5.3  Geen enkel gebruik van geleverde Diensten op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Cliënt nog niet aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens ANP heeft voldaan. ANP is gerechtigd de levering op te schorten zolang Cliënt niet aan al zijn voornoemde verplichtingen heeft voldaan. De opschorting geldt tot aan het moment waarop Cliënt alsnog zijn verplichtingen jegens ANP volledig is nagekomen.

6.   Uitvoering, klachten en overmacht

6.1  ANP spant zich er voor in dat de door ANP geleverde Diensten zorgvuldig tot stand komen, niet onrechtmatig zijn jegens derden, en tijdig conform de daarover gemaakte afspraken aan Cliënt worden geleverd. ANP behoudt zich het exclusieve recht voor om zelf de vorm en de inhoud van haar Diensten te bepalen en daarin wijzigingen aan te brengen. ANP heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2  Voor ANP is onpartijdigheid in haar nieuwsvoorziening uitgangspunt en richtlijn, dat wil zeggen er wordt gestreefd naar een onbevooroordeelde, zakelijke en evenwichtige selectie, inhoud, formulering, volgorde en presentatie van nieuwsfeiten en hun toelichting c.q. verklaring.

6.3  ANP stelt de Diensten onder eigen redactionele verantwoordelijkheid samen; Cliënt mag hierin geen wijzigingen aanbrengen of anderszins ingrijpen op een wijze waardoor feiten, inhoud of strekking worden gewijzigd in vorm, geest of anderszins op een zodanige wijze dat daardoor afbreuk kan worden gedaan aan de goede naam of integriteit van ANP, de door ANP vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen of de Diensten zelf. In geval van schending van het hier bepaalde is ANP gerechtigd zonder sommatie en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

6.4  Cliënt verplicht zich alle door ANP gestelde embargo’s te eerbiedigen.

6.5  Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Cliënt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering aan ANP te worden gemeld. Bij gebreke van een (tijdige) melding vervalt elke aanspraak jegens ANP ten aanzien van eventuele gebreken.

6.6  Na ontvangst van een klacht zal ANP zich ervoor inspannen om voor zover mogelijk en zinvol, alsnog en voor zover de klacht terecht is, binnen redelijke termijn goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

6.7  Indien sprake is van overmacht waardoor ANP de Overeenkomst niet tijdig of correct kan nakomen heeft ANP het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Indien de situatie van overmacht langer dan één maand voortduurt, is zowel ANP als Cliënt bevoegd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven. Cliënt kan in geval van overmacht geen vergoeding van door hem geleden schade van ANP vorderen. Onder overmacht wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan: elke buiten de invloed van ANP liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, rellen of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, staking, beperkende overheidsmaatregelen, wijziging van wetgeving of recht- spraak, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit, uitval van het computernetwerk van ANP alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden, van wie zaken of diensten worden ontvangen.

6.8  Indien ANP de Diensten of een gedeelte daarvan niet meer aanbiedt dan is zij gerechtigd de Diensten of het betreffende gedeelte daarvan met inachtneming van een aankondigingsperiode van negentig dagen te beëindigen. ANP is in dat geval alleen verplicht tot terugbetaling van dat deel van de reeds voor (het gedeelte van) de Diensten betaalde vergoeding dat betrekking heeft op de periode na de beëindiging met een maximum van zes maanden.

6.9  Indien de werking van de te leveren Diensten of een gedeelte hiervan afhankelijk is van overeenkomsten tussen ANP en derden en zulke overeenkomsten geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook worden beëindigd en ANP niet in staat is op redelijke voorwaarden gelijkwaardige overeenkomsten te sluiten, kan ANP de verschaffing van de desbetreffende Dienst of het betreffende gedeelte daarvan onmiddellijk beëindigen en zal ANP na zo’n beëindiging jegens Cliënt alleen verplicht zijn tot terugbetaling van dat deel van de reeds voor (het gedeelte van) de Dienst betaalde vergoeding dat betrekking heeft op de periode na de beëindiging met een maximum van zes maanden.

7.   Betaling, rente en kosten

7.1  Betaling dient te geschieden in Euro’s binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.

7.2  ANP heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Cliënt te verlangen.

7.3  Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van verschuldigde betalingen en verricht de aan ANP verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten die Cliënt aan ANP heeft betaald. Indien Cliënt de juistheid van een factuur betwist, schort dit niet de betalingsverplichting aan ANP op.

7.4  Iedere creditering geschiedt onder het voorbehoud dat, indien ANP daarvoor nog de tegenwaarde moet ontvangen, deze tijdig en behoorlijk in haar bezit is gekomen. Bij gebreke daarvan is ANP bevoegd de creditering ongedaan te maken.

7.5  Na het verstrijken van de betalingstermijn is Cliënt in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is Cliënt in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of van meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die ANP moet maken om nakoming te verkrijgen voor rekening van Cliënt, waaronder proceskosten, incassokosten, kosten voor juridische bijstand, juridisch advies, deurwaarders en incassobureaus en andere kosten die ANP heeft moeten maken en die redelijkerwijs noodzakelijk waren om nakoming te verkrijgen. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-. Indien ANP gedeeltelijke betalingof betaling onder voorwaarde accepteert, behoudt ANP het recht op volledige betaling.

7.6  Indien door Cliënt te verstrekken informatie mede bepalend is voor de berekening van de door Cliënt verschuldigde vergoeding, heeft ANP de bevoegdheid een door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) erkende accountant de boekhouding van Cliënt te laten controleren. Cliënt verplicht zich daaraan alle noodzakelijke medewerking te verlenen onder meer door de accountant volledige inzage inde boekhouding te verstrekken. Bij een geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant voor rekening van Cliënt.

7.7  In geval van annulering van een opdracht heeft ANP recht op de overeengekomen vergoeding verminderd met eventueel nog niet gemaakte kosten in verband met de opdracht.

8.   Beëindiging en wijziging

8.1  ANP is gerechtigd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer de Cliënt (a) in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen jegens ANP of onrechtmatig jegens ANP heeft gehandeld, (b) al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de onderneming overgaat, (c) surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard, (d) indien door fusie of overname de zeggenschap in Cliënt gewijzigd wordt of (e) indien Cliënt overgaat tot het verlenen van diensten die concurreren met de door ANP geleverde diensten. Indien Cliënt tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens ANP, dan zijn de daarop betrekking hebbende vorderingen van ANP terstond opeisbaar. In geval van faillissement of surséance van betaling van de Cliënt dient deze ANP via bewindvoerder dan wel curator hiervan terstond in kennis te stellen.

8.2  ANP is gerechtigd om de Overeenkomst aan te passen, zonder schadeplichtig jegens Cliënt te worden, indien een wijziging van een contract tussen ANP en een toeleverancier van ANP dat noodzakelijk maakt. Voor zover een dergelijke aanpassing van de Overeenkomst de kern van de Overeenkomst betreft, is Cliënt gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

8.3  In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Cliënt eindigt, blijven de Algemene Voorwaarden de betrekking tussen partijen beheersen.

8.4  Zodra de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, beëindigd wordt of ontbonden wordt, zal Cliënt ieder verder gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang staken en (alle onderdelen van) de Diensten onmiddellijk van zijn systemen verwijderen en verwijderd houden.

9.   Aansprakelijkheid

9.1  Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is ANP niet aansprakelijk voor schade welke voor Cliënt dan wel enige derde is ontstaan als gevolg van: een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of enige andere verplichting jegens Cliënt, fouten of vertragingen in de geleverde Diensten of onnauwkeurigheden of nalatigheden ten aanzien van de Diensten, tenzij sprake is van opzet  of grove schuld van ANP. Indien ANP jegens Cliënt aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van ANP bij een éénmalige opdracht beperkt tot de hoogte van de laatste aan Cliënt verzonden factuur en bij een doorlopende Dienst waarvoor periodiek gefactureerd wordt tot de maandwaarde.

9.2  In geen geval is ANP aansprakelijk voor door Cliënt of enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik van de Diensten, onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot de Diensten als gevolg van storingen, onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot het intranet van Cliënt, virusverspreiding, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen data van Cliënt, handelingen van derden, elektronische betaling en wijzigingen in inbelnummers. ANP raadt Cliënt het gebruik van een antivirusprogramma aan.

9.3  Hoewel ANP streeft naar juiste en volledige nieuwsvoorziening, kunnen ANP en haar toeleveranciers niet garanderen dat de nieuwsberichten en andere inhoud van de Diensten te allen tijde juist en/of volledig zijn en zijn zij niet aansprakelijk voor schade die Cliënt of enige derde lijdt als gevolg van (het gebruik van) de nieuwsberichten of andere inhoud of van de onjuistheid en/of onvolledigheid daarvan.

9.4  Cliënt staat er voor in dat haar apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn om te voorkomen dat de Diensten van ANP ongeautoriseerd door derden worden gebruikt of dat inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die op (onderdelen van) de Diensten rusten. Indien Cliënt dergelijk ongeautoriseerd gebruik of inbreuk door derden constateert zal hij dit terstond melden aan ANP. Cliënt zal alle mogelijke medewerking verlenen aan ANP teneinde dergelijk ongeautoriseerd gebruik of inbreuk door derden te verhinderen of te voorkomen.

9.5  Cliënt vrijwaart ANP tegen aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op intellectuele eigendoms- rechten of andere rechten van derden indien deze inbreuk wordt veroorzaakt door het in strijd met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gebruiken van de Diensten door Cliënt, zijn werknemers of door Cliënt ingeschakelde derden.

10.       Intellectuele eigendomsrechten en Mediawet

10.1  Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten en rechten op software, op de Diensten en daarvan onderdeel uitmakende bestanddelen berusten uitsluitend bij ANP en haar licentiegevers.

10.2  Cliënt verkrijgt, indien overeengekomen, uitsluitend een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het in de Overeenkomst uitdrukkelijk omschreven gebruik van de Diensten, welke licentie verder is beperkt tot de in de Overeenkomst omschreven gebruikswijze, doeleinden, kanalen, territorium en media. Indien de licentie mede toestemming tot publicatie omvat, dient Cliënt te allen tijde de zogenoemde persoonlijkheids- rechten ex artikel 25 Auteurswet en art. 5 Wet op de Naburige Rechten in acht te nemen, en is Cliënt zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele noodzakelijke toestemming van geportretteerde(n) en het voorkomen van schending van portretrechten.

10.3  Cliënt ziet er daarnaast op toe dat bij ieder gebruik van de Diensten en bij iedere publicatie van nieuwsberichten en andere content, zoals foto’s, die deel uitmaken van de Diensten, daaronder mede begrepen verspreiding of publicatie binnen de eigen organisatie van Cliënt, de nader bij Overeenkomst overeen te komen wijze van bronvermelding wordt opgenomen. Cliënt is aan ANP voor iedere afzonderlijke overtreding van deze verplichting een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 100% van de voor Cliënt geldende kwartaalprijs als bedoeld in art. 4.2 van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd de overige wettelijke rechten van ANP en haar licentiegevers, zoals het recht om in geval van een dergelijke overtreding daarnaast ook nakoming, een verbod op verdere overtredingen en schadevergoeding te verkrijgen.

10.4  Het is Cliënt niet toegestaan de Diensten of onderdelen daarvan, al dan niet in gewijzigde vorm, direct of indirect ter verdere verspreiding aan te bieden, aan derden ter beschikking te stellen of op enigerlei wijze openbaar te maken, tenzij ANP en Cliënt dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

10.5  Cliënt is niet gerechtigd om de Diensten te gebruiken voor het opbouwen van een archief. Cliënt mag uitsluitend na schriftelijke en namens ANP ondertekende toestemming van ANP de van de Diensten onderdeel uitmakende nieuwsberichten voor een periode van maximaal 3 maanden opslaan in een eigen database voor zover het nieuwsberichten in geschreven vorm betreft. Voor zover het beeldmateriaal (zoals maar niet uitsluitend foto’s en video’s) of geluidsmateriaal (zoals maar niet uitsluitend radiobulletins) betreft is archivering door cliënt alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke en namens ANP ondertekende instemming van ANP voor een periode van maximaal 30 dagen. Na afloop van deze periode dient Cliënt de nieuwsberichten automatisch uit zijn database te verwijderen. Ten aanzien van fotomateri- aal geldt dat Cliënt deze nimmer mag (laten) opslaan in een database. Cliënt is niet gerechtigd video-nieuwsberichten op zodanige wijze aan te (doen) bieden dat gebruikers deze kunnen bewerken, downloaden, kopiëren of doorzenden, zonder voorafgaande schriftelijke en namens ANP ondertekende toestemming van ANP.

10.6  Elk gebruik van een Dienst dat niet is overeengekomen en/of dat in strijd is met het in de Algemene Voorwaarden bepaalde vormt een inbreuk op (één of meer) rechten van intellectuele eigendom van ANP en/of haar licentiegevers. In geval van een dergelijke inbreuk door Cliënt is Cliënt aan ANP en/of haar licentiegevers per inbreuk een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van drie maal de bij ANP gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik of, bij gebreke daarvan, van drie maal de vergoeding die Cliënt aan ANP verschuldigd is voor het wel overeengekomen gebruik gedurende een jaar, onverminderd de overige wettelijke rechten van ANP en haar licentiegevers, zoals het recht om daarnaast ook nakoming, een verbod op verdere inbreuken en schadevergoeding te verkrijgen.

10.7  Cliënt stelt ANP onverwijld op de hoogte indien Cliënt verneemt dat (onderdelen van) de aan hem geleverde Dienst(en) of enige herschreven of bewerkte versie daarvan wordt verspreid door een derde die geen licentie heeft.

10.8  ANP is te allen tijde gerechtigd de Diensten of soortgelijke diensten en producten, die aan Cliënt worden verstrekt, evenzeer ter beschikking te stellen aan derden.

10.9  Cliënt is zelf verantwoordelijk voor eventueel benodigde afdrachten van vergoedingen aan collectieve incasso-organisaties, zoals Stichting Reprorecht, in verband met het gebruik door Cliënt van de Diensten.

10.10  Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Mediawet en andere wet- en regelgeving en dient er dus zelf voor zorg te dragen dat haar gebruik van de Diensten daarmee niet in strijd komt. ANP is derhalve niet aansprakelijk voor enige aan Cliënt opgelegde boete ter zake of voor schade die Cliënt of derden dientengevolge mochten lijden. Cliënt vrijwaart ANP tegen aanspraken van derden als gevolg van enige niet naleving door Cliënt van de Mediawet en andere wet- en regelgeving en zal eventuele boetes en schade- en kostenvergoedingen die dientengevolge aan ANP worden opgelegd aan ANP vergoeden.

11.       Overige bepalingen

11.1  Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomsten tussen Cliënt en ANP en op alle daarmee samenhangende overeenkomsten en betrekkingen tussen Cliënt en ANP is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Cliënt en ANP zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

11.2  Wijzigingen in de bevoegdheid van Cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover ANP eerst van kracht zijn nadat ANP daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

11.3  Cliënt verplicht zich van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan ANP. Ingeval ANP schriftelijk een mededeling aan Cliënt dient te richten geldt deze mededeling als rechtsgeldig verricht en ontvangen wanneer deze door ANP is verzonden aan het laatste adres dat Cliënt schriftelijk bij het sluiten van de Overeenkomst of bij latere mededeling heeft opgegeven.

11.4  Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan (een) derde(n) over te dragen of aan (een) derde(n) in sublicentie te geven.

11.5  Voor Overeenkomsten die schriftelijk zijn aangegaan en namens beide partijen zijn ondertekend, geldt dat wijzigingen van en aanvullingen daarop slechts geldig zijn voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig namens beide partijen zijn ondertekend. Voor overige Overeenkomsten geldt dat wijzigingen van en aanvullingen daarop slechts geldig zijn voor zover ANP deze schriftelijk (waaronder mede begrepen per e-mail) aan Cliënt heeft bevestigd.

11.6  Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig blijkt te zijn of vernietigd wordt, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en zullen partijen in redelijk overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepaling die zoveel mogelijk met het doel en de strekking daarvan overeenstemt.

11.7  In alle gevallen waarin de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, vindt overleg plaats tussen ANP en Cliënt.