Algemene Voorwaarden 2008

ALGEMENE VOORWAARDEN 2008

INHOUDSOPGAVE

A. ALGEMENE VOORWAARDEN
I. Definities en omschrijvingen
II. Toepasselijkheid
III. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
IV. Prijzen en facturering
V. Levering en levertijd
VI. Uitvoering, reclame, overmacht
VII. Betaling, rente en kosten, ontbinding Overeenkomst
VIII. Aansprakelijkheid en vrijwaring
IX. Auteursrecht en overige Intellectuele eigendomsrechten
X. Overige bepalingen

A. ALGEMENE VOORWAARDEN
I. Definities en omschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ANP:
B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP, statutair gevestigd te Rijswijk en kantoorhoudende aan de Verrijn Stuartlaan 7 te 2288 EK Rijswijk en/of haar dochterondernemingen, die deze Algemene Voorwaarden in hun overeenkomsten gebruikelijk plegen te hanteren.

Cliënt:
De wederpartij van ANP, al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met ANP als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van door ANP ontwikkelde nieuwsdiensten en nieuwsproducten in de ruimste zin des woord door ANP aangeboden en de gelding van de Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard.

Overeenkomst:
Iedere Overeenkomst die tussen Cliënt en ANP tot stand komt op grond waarvan door ANP diensten ter beschikking worden gesteld, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle overige (rechts) handelingen tussen Cliënt en ANP die in verband staan met de Overeenkomst.

Diensten:
De door ANP aan Cliënt te leveren nieuwsdiensten of nieuwsproducten ten aanzien waarvan ANP en Cliënt een Overeenkomst hebben gesloten.

II. Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van ANP en op alle Overeenkomsten en alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Cliënt en ANP die in verband staan met de Overeenkomst.

2.2
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Cliënt maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden derhalve ANP niet, tenzij ANP deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

2.3

ANP behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen op een termijn van drie maanden door schriftelijke mededeling aan Cliënt, echter met dien verstande dat de wijziging niet van toepassing is voor een betalingsperiode of een vastgestelde termijn die reeds is aangevangen voor de ingangsdatum van de wijziging.

III. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1

Offertes en aanbiedingen van ANP zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld. ANP heeft het recht tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.2

De Overeenkomst tussen ANP en Cliënt komt tot stand door schriftelijke of mondelinge bestelling van een terzake door Cliënt aangevraagde nieuwsdienst of nieuwsproduct en de aanvaarding van deze bestelling door ANP, of doordat een aanbod van ANP door Cliënt wordt aanvaard en het aanbod niet overeenkomstig artikel 3.1 wordt herroepen.

IV. Prijzen en facturering

4.1

Levering geschiedt tegen de op het moment van bestelling bij ANP geldende prijzen. Alle door Cliënt aan ANP te betalen vergoedingen zijn exclusief BTW en eventueel bijkomende kosten zoals die voor transmissie, research, porto en afhandeling, tenzij anders wordt vermeld.

4.2

De vergoeding voor de Diensten wordt jaarlijks op 1 januari (cumulatief) verhoogd op basis van het prijsindexcijfer. Als prijsindexcijfer wordt het CPI-indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehanteerd.

4.3

ANP heeft het recht, vanaf het tijdstip dat drie (3) maanden na het aangaan van een Overeenkomst zijn verstreken, tussentijdse wijzigingen in zijn vergoedingen aan Cliënt door te berekenen door schriftelijke mededeling en met inachtneming van een aankondigingperiode van drie maanden. Een verhoging is niet van toepassing op een betalingsperiode die reeds is aangevangen voor de ingangsdatum van de verhoging. Cliënt kan de Overeenkomst beëindigen voor het einde van de overeengekomen contractperiode door schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand indien ANP de vergoeding met meer dan 7% per twaalf maanden verhoogt.

4.4

ANP factureert Cliënt voor de Diensten per kalenderkwartaal steeds drie maanden vooruit, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.5

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

V. Levering en leveringstermijn

5.1

ANP zal de diensten leveren volgens de bij ANP bestaande gebruiken, tenzij dit onmogelijk wordt gemaakt door omstandigheden die niet aan ANP kunnen worden toegerekend.

5.2

De nieuwsdiensten en nieuwsproducten zijn vanaf het moment van verzending voor risico van Cliënt. Voor zover van toepassing en tenzij anders overeengekomen draagt Cliënt zelf de kosten en de verantwoordelijkheid voor de ontvangst van de nieuwsdienst of het nieuwsproduct.

5.3

Indien Cliënt een overeengekomen leveringstermijn wenst te vervroegen, heeft ANP het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met 50% te verhogen.

5.4

Geen enkel gebruik van geleverde nieuwsdiensten en nieuwsproducten op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Cliënt nog niet geheel heeft voldaan aan iedere verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met ANP dan ook.

VI. Uitvoering, reclame, overmacht

6.1

ANP spant zich er voor in dat de door ANP geleverde nieuwsdiensten en nieuwsproducten zorgvuldig tot stand komen en niet onrechtmatig zijn jegens derden, en tijdig conform de daarover gemaakte afspraken aan Cliënt worden geleverd. ANP behoudt zich het exclusieve recht voor zelf de vorm en de inhoud van zijn nieuwsdiensten en nieuwsproducten te bepalen en daarin wijzigingen aan te brengen. ANP heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2

ANP staat, voor zover redelijkerwijze van hem verlangd mag worden, in voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst tenzij bij ANP sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst. ANP dient bij de uitvoering van de Overeenkomst van Cliënt en bij de uitvoering van andere overeenkomsten met Cliënt de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van Cliënt rekening te houden.

6.3

Voor ANP is onpartijdigheid in de nieuwsvoorziening uitgangspunt en richtlijn, dat wil zeggen er wordt gestreefd naar een onbevooroordeelde, zakelijke en evenwichtige selectie, inhoud, formulering, volgorde en presentatie van nieuwsfeiten en hun toelichting c.q. verklaring.

6.4

ANP stelt de nieuwsdiensten en nieuwsproducten onder eigen redactionele verantwoordelijkheid samen; Cliënt mag hierin geen wijzigingen aanbrengen of anderszins ingrijpen op een wijze waardoor feiten, inhoud of strekking worden gewijzigd in vorm, geest of anderszins op een zodanige wijze dat daardoor afbreuk kan worden gedaan aan de goede naam of integriteit van ANP, aan de door hem vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen, alsmede aan de diensten zelf. In geval van schending van het hier bepaalde is ANP gerechtigd zonder sommatie en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

6.5

Cliënt verplicht zich alle door ANP gestelde embargo’s te eerbiedigen.

6.6

Klachten terzake de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Cliënt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen nadat het gebrek is geconstateerd of Cliënt dat gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klacht(en) aan ANP te worden gemeld. Bij gebreke van een (tijdige) melding vervalt elke aanspraak jegens ANP terzake eventuele gebreken van de geleverde nieuwsdiensten en nieuwsproducten.

6.7

Na ontvangst van de klacht zal ANP zich ervoor inspannen en voor zover mogelijk of zinvol, alsnog binnen redelijke termijn goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Tenzij op deze wijze alsnog goed werk voor afgekeurd werk geleverd kan worden, verplichten verwijtbare tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht ANP om aan Cliënt de daardoor geleden schade te vergoeden zulks tot een maximum van de hoogte van de laatste door ANP aan Cliënt in rekening gebrachte vergoeding. Op vorenbedoeld maximum kan door ANP geen beroep worden gedaan indien de desbetreffende tekortkoming te wijten is aan zijn opzet of grove schuld.

6.8

ANP is niet aansprakelijk voor bij Cliënt dan wel enige derde geleden schade indien sprake is van een omstandigheid waarop ANP geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de tijdige en/of correcte levering van een nieuwsdienst of nieuwsproduct onmogelijk maakt. Ter verduidelijking, doch zonder daarmee enige beperking te willen aanbrengen, wordt onder een omstandigheid waarop ANP geen invloed heeft begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van ANP of van derden van wier diensten ANP gebruik maakt, boycotacties, storingen in de elektriciteitsvoorziening of in communicatieverbindingen of bij apparatuur van ANP of van derden van wier diensten ANP gebruik maakt.

6.9

ANP is verplicht aan Cliënt schriftelijk of mondeling de reden van de vertraging van de levering van een nieuwsdienst of nieuwsproduct als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming mede te delen.

6.10

Na het verstrekken van de in artikel 6.9 bedoelde mededeling en indien de periode dat ANP niet zijn verplichtingen wegens een niet verwijtbare tekortkoming voor een periode langer dan één maand achtereen kan nakomen, is zowel ANP als Cliënt bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Cliënt kan in geval van overmacht geen vergoeding van door hem geleden schade van ANP vorderen.

6.11

Indien ANP de nieuwsdienst of het nieuwsproduct of een gedeelte daarvan niet meer verhandelt dan is hij gerechtigd de nieuwsdienst of het nieuwsproduct of het betreffende gedeelte daarvan met inachtneming van een aankondigingperiode van negentig dagen terug te nemen. ANP is na bedoelde beëindiging alleen verplicht een evenredig gedeelte van de overeengekomen vergoeding met betrekking tot de nieuwsdienst of het nieuwsproduct of een gedeelte daarvan aan Cliënt te restitueren.

6.12

Indien de werking van de te leveren nieuwsdienst of het nieuwsproduct of een gedeelte hiervan afhankelijk is van overeenkomsten tussen ANP en derden en zulke overeenkomsten geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook worden beëindigd en ANP niet in staat is op redelijke voorwaarden gelijkwaardige overeenkomsten te sluiten, kan ANP de verschaffing van de desbetreffende nieuwsdienst of het nieuwsproduct of het betreffende gedeelte daarvan onmiddellijk beëindigen en zal ANP na zo’n beëindiging jegens Cliënt alleen verplicht zijn tot terugbetaling van dat deel van de reeds voor (het gedeelte van) de nieuwsdienst of het nieuwsproduct betaalde vergoeding dat betrekking heeft op de periode na de beëindiging met een maximum van zes maanden.

VII. Betaling, rente en kosten, ontbinding Overeenkomst

7.1

Cliënt verklaart de in de Overeenkomst genoemde nieuwsdiensten en nieuwsproducten te aanvaarden en daarvoor in euro’s te betalen. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

7.2

Cliënt verricht de aan ANP verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten die hij aan ANP heeft verstrekt.

7.3

ANP heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Cliënt te verlangen.

7.4

Iedere creditering geschiedt onder het voorbehoud dat, indien ANP daarvoor nog de tegenwaarde moet ontvangen, deze tijdig en behoorlijk in zijn bezit is gekomen. Bij gebreke daarvan is ANP bevoegd de creditering ongedaan te maken.

7.5

Na het verstrijken van de betalingstermijn is Cliënt in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is Cliënt in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of van meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrechten daaronder begrepen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Indien ANP gedeeltelijke betaling of betaling onder voorwaarde accepteert, behoudt ANP het recht op volledige voldoening.

7.6

Indien ANP tot maatregelen ter incasso van zijn vorderingen moet overgaan, is hij gerechtigd Cliënt behalve het in artikel 7.5 bedoelde percentage ook de incassokosten, waartoe mede de kosten voor juridisch advies behoren in rekening te brengen. Indien aannemelijk is dat ANP hogere kosten heeft moeten maken, en deze redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7.7

Indien door Cliënt te verstrekken informatie in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft ANP de bevoegdheid voor zijn rekening door een door NIVRA dan wel NOVAA erkende accountant de boeken van Cliënt te laten controleren. Bij een geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant voor rekening van Cliënt.

7.8

ANP is gerechtigd de levering op te schorten zolang Cliënt niet aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens ANP heeft voldaan. De opschorting geldt tot aan het moment waarop Cliënt alsnog zijn verplichtingen jegens ANP volledig is nagekomen.

7.9

Indien Cliënt na ingebrekestelling door ANP tekort blijft schieten in de nakoming van enige verplichting jegens ANP, dan is ANP bevoegd zijn vorderingen op Cliënt door opzegging terstond opeisbaar te maken en de Overeenkomst te ontbinden. Zodanige ontbinding dient door middel van een schriftelijke verklaring te geschieden met vermelding van de reden van de opzegging. ANP heeft alsdan recht op volledige schadevergoeding, geleden als gevolg van het tekortschieten door Cliënt.

7.10

Indien Cliënt de juistheid van een factuur betwist schort dit niet de betalingsverplichting aan ANP op.

7.11

Kwijting wordt door ANP verleend na betaling van alle verschuldigde bedragen en vergoedingen.

7.12

In geval van annulering van een opdracht heeft ANP recht op de overeengekomen vergoeding verminderd met eventueel nog niet gemaakte kosten verbandhoudende met de opdracht.

VIII. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verplichtingen

8.1

Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is ANP niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade welke voor Cliënt dan wel enige derde is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van opdrachten en andere overeenkomsten of een verwijtbare tekortkoming in de nakoming van enige andere verplichting jegens Cliënt die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ANP. De aansprakelijkheid van ANP wegens toerekenbare tekortkoming is in elk geval beperkt tot de hoogte van de laatste aan Cliënt verzonden factuur.

8.2

ANP is niet aansprakelijk voor door Cliënt dan wel enige derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik van de door ANP geleverde nieuwsdiensten en nieuwsproducten door Cliënt of door enige derde. ANP en zijn werknemers en anderen handelende in opdracht van ANP zijn niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiende uit fouten of vertragingen in de geleverde nieuwsdiensten of nieuwsproducten dan wel enige onnauwkeurigheden of nalatigheden ten aanzien van deze diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ANP.

8.3

Cliënt vrijwaart ANP voor alle aanspraken van derden terzake door ANP al dan niet geleverde nieuwsdiensten en nieuwsproducten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van opzet of grove schuld van de kant van ANP en Cliënt bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

8.4

Cliënt staat er voor in dat haar apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn om te voorkomen dat de nieuwsdiensten of nieuwsproducten van ANP ongeautoriseerd door derden worden gebruikt of dat hierop inbreuk wordt gemaakt.

8.5

Indien Cliënt misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de nieuwsdiensten of nieuwsproducten van ANP door derden constateert zal zij dit terstond melden aan ANP. Cliënt zal alle mogelijke medewerking verlenen aan ANP teneinde misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de nieuwsdiensten en nieuwsproducten te verhinderen of te voorkomen.

IX. Auteursrecht en overige Intellectuele eigendomsrechten

9.1

Tenzij anders door ANP is aangegeven berust het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, op de door ANP aan Cliënt ter beschikking gestelde nieuwsdiensten en nieuwsproducten bij ANP of bij de door hem vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen.

9.2

Krachtens auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten of krachtens licentie heeft uitsluitend ANP de bevoegdheid aan derden toestemming te verlenen tot het (doen) openbaar maken en/of (doen) verveelvoudigen van de ter beschikking gestelde nieuwsdiensten en nieuwsproducten.

9.3

Indien toestemming tot (doen) openbaar maken en/of (doen) verveelvoudigen van een nieuwsproduct of nieuwsdienst aan Cliënt wordt verleend, omvat dit uitsluitend een nietexclusieve, niet-overdraagbare toestemming tot gebruik op de nader overeengekomen wijze ten behoeve van een omschreven doel en specifiek overeengekomen kanalen, territorium en media. Die toestemming is beperkt tot die overeengekomen wijze en dat overeengekomen doel, en tot de overeengekomen kanalen, territorium en media. Cliënt dient bij publicatie van foto- en videomateriaal te allen tijde de zogenoemde persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet 1912 in acht te nemen, en Cliënt is bij publicatie verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele noodzakelijke toestemming van geportretteerde(n).

9.4

Het is Cliënt niet toegestaan nieuwsdiensten en nieuwsproducten ter verdere verspreiding direct of indirect aan te bieden, en zo ook geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze, al dan niet bewerkt in gewijzigde vorm, ter beschikking te stellen aan derden, tenzij ANP en Cliënt dit vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

9.5

Cliënt is niet gerechtigd om de nieuwsdiensten en nieuwsproducten te gebruiken voor het opbouwen van een archief. Cliënt mag uitsluitend na schriftelijke toestemming van ANP de gepubliceerde nieuwsberichten voor een periode van maximaal 3 maanden opslaan in een eigen database voor zover het nieuwsdiensten en nieuwsproducten in geschreven vorm betreft. Voor zover het video-nieuwsberichten betreft is archivering door cliënt alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke instemming van ANP, voor een periode van maximaal 7 dagen. Na afloop van deze periode dient Cliënt de nieuwsberichten automatisch uit haar database te verwijderen. Ten aanzien van fotomateriaal geldt dat Cliënt deze nimmer mag (laten) opslaan in een database. Cliënt is niet gerechtigd video-nieuwsberichten op zodanige wijze aan te (doen) bieden dat gebruikers deze kunnen downloaden, kopiëren of doorzenden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANP.

9.6

Elk gebruik van een nieuwsdienst of nieuwsproduct dat niet is overeengekomen is een inbreuk op het auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten van ANP of van de door ANP vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen. Bij inbreuk op auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten komt aan ANP of aan de door ANP vertegenwoordigde organisatie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij ANP gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, onverminderd ANP’ s overige terzake toekomende rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

9.7

Cliënt stelt ANP onverwijld op de hoogte indien Cliënt verneemt dat de aan hem geleverde nieuwsdienst of het nieuwsproduct of enige, herschreven of bewerkte versie daarvan wordt verspreid door een derde die geen licentie heeft.

9.8

Cliënt ziet er op toe dat de nader bij Overeenkomst overeen te komen wijze van bronvermelding bij het gebruik van nieuwsdiensten en nieuwsproducten wordt vermeld. Bij niet nakomen van deze verplichting komt aan ANP een extra vergoeding toe zonder overigens enig recht, waaronder het recht op schadevergoeding, te verliezen van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan gebruiksrechten.

9.9

ANP is te allen tijde gerechtigd de nieuwsdiensten en nieuwsproducten of soortgelijke diensten en producten, die aan Cliënt worden verstrekt, evenzeer ter beschikking te stellen aan derden.

9.10

Tenzij voorafgaand schriftelijk anders overeengekomen, is Cliënt verantwoordelijk voor afdrachten aan collectieve incasso-organisaties ten behoeve van auteursrecht- en naburig rechthebbenden in verband met het gebruik door Cliënt van nieuwsdiensten en nieuwsproducten, en voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke toestemmingen van in de nieuwsproducten geportretteerden en andere rechthebbenden, waarbij ANP zich er desgevraagd voor zal inspannen naar vermogen mee te werken aan het opsporen daarvan.

X. Overige bepalingen

10.1

Op de betrekkingen tussen Cliënt en ANP is Nederlands recht van toepassing. Van geschillen tussen Cliënt en ANP neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij beide partijen er de voorkeur aan geven het geschil via arbitrage te beslechten.

10.2

Wijzigingen in de bevoegdheid van Cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover ANP eerst van kracht zijn nadat ANP daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

10.3

Cliënt kan zonder schriftelijke toestemming van ANP de rechten en plichten volgens deze Algemene Voorwaarden en de hierbij behorende Overeenkomst niet overdragen.

10.4

Cliënt verplicht zich van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan ANP. Ingeval ANP zich schriftelijk tot Cliënt heeft te wenden is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatste adres dat Cliënt hem schriftelijk bij de Overeenkomst of bij latere mededeling heeft gedaan.

10.5

Elke kennisgeving met betrekking tot de Overeenkomst wordt verzonden door middel van een aangetekend schrijven.

10.6

Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

10.7

Zowel Cliënt als ANP zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst per aangetekende brief te beëindigen, wanneer de wederpartij (a) zijn verplichtingen ook na (indien wettelijk vereist) ingebrekestelling niet mocht nakomen, (b) al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de onderneming en dienst activiteiten overgaat, (c) surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard. ANP is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien door fusie of overname de zeggenschap in Cliënt gewijzigd wordt. ANP is gerechtigd om de Overeenkomst aan te passen, zonder schadeplichtig jegens Cliënt te worden, indien een wijziging van een contract tussen ANP en een toeleverancier van ANP dat noodzakelijk maakt. Voor zover een dergelijke aanpassing van de Overeenkomst de kern van de Overeenkomst betreft, is Cliënt gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

10.8

In alle gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet, vindt overleg plaats tussen ANP en Cliënt.

10.9

In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Cliënt eindigt, blijven de Algemene Voorwaarden de betrekking tussen partijen beheersen.

10.10

Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervallen alle door ANP verleende rechten, die alsdan terugvloeien aan ANP.

© ANP 2008