Algemene Voorwaarden ANP StoryChief

Algemene Voorwaarden ANP StoryChief

per mei 2020

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande woorden de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden 

de onderhavige algemene voorwaarden.

ANP

Algemeen Nederlands Persbureau ANP B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Prinses Beatrixlaan 582 (WTC C-Toren, 4e etage), 2595 BM Den Haag

Bestelling 

een bevestiging, in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm, door de Klant van de aankoop van de Diensten.

Diensten 

de software en infrastructuur in een gehoste omgeving waartoe de Klant door middel van de Website toegang krijgt op grond van een licentie via ANP, inclusief aanvullende functionaliteiten bestaande uit toegang tot nieuwsartikelen en fotomateriaal van/via ANP en toegang tot het netwerk van ANP-journalisten

Foto(s)

Foto’s en beeldmateriaal uit de beeldbank van ANP waartoe de Klant en Gebruikers toegang krijgen als onderdeel van de Diensten

Gebruiker(s) 

de werknemers, vertegenwoordigers, consultants, aannemers of agenten van de Klant die bevoegd zijn om de Diensten te gebruiken en die door of namens de Klant zijn voorzien van gebruikersidentificaties en -wachtwoorden.  

Intellectuele eigendomsrechten

alle intellectuele eigendomsrechten, waar ook ter wereld, al dan niet registreerbaar, geregistreerd of ongeregistreerd, met inbegrip van elke aanvraag of elk aanvraagrecht voor dergelijke rechten, met inbegrip van het auteursrecht en naburige rechten, databankrechten, vertrouwelijke informatie, handelsgeheimen, knowhow, handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, gebruiksmodellen, topografierechten en rechten op tekeningen en modellen.

Klant

de wederpartij van ANP bij de Overeenkomst

Klantgegevens 

alle gegevens, bestanden, documenten, audio- en visuele informatie, grafieken, scripts, programma's, apps et cetera die de Klant maakt, installeert, uploadt naar of overdraagt in of via de Diensten of verstrekt in de loop van het gebruik van de Diensten, met uitzondering van persoonsgegevens

Overeenkomst

elke overeenkomst die tussen ANP en Klant met betrekking tot de Diensten wordt gesloten

Persberichten

Berichten bestaande uit tekst en/of beeldmateriaal die door of ten behoeve van Klant is gemaakt met het doel om te verspreiden via kanalen van ANP

Software as A Service 

de gecombineerde software en hosting inclusief ondersteunende en aanvullende diensten die in de Overeenkomst worden geleverd

Story Chief 

Story Chief NV, kantoorhoudende te Visserij 43p, 9000 Gent, België

Website 

de website van Story Chief met de URL https://storychief.io of een andere website die door Story Chief is aangewezen.


 2. Toepasselijkheid


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Klant en ANP.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en binden ANP niet, tenzij ANP de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en deze aanvaarding namens ANP is ondertekend.
2.3 ANP is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke mededeling aan de Klant.
2.4 De nietigheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van alle andere bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen ANP en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling.
2.5 De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van ANP, maar ook ten behoeve van Story Chief en alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de Diensten door ANP zijn ingeschakeld. Dit is een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

3. Diensten

3.1 De Diensten bestaan uit één of meer door ANP aan de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst verstrekte niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepelijke licenties op de door Story Chief aangeboden Software as a Service, inclusief aanvullende functionaliteiten bestaande uit toegang tot nieuwsartikelen en Foto’s van/via ANP en toegang tot het netwerk van ANP-journalisten. 
3.2 Als onderdeel van de Diensten genoemd in Artikel 3.1 verleent ANP de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst – al dan niet tegen een aanvullende vergoeding - een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepelijke licentie om geselecteerde Foto’s en nieuwsartikelen te gebruiken in uitingen ten behoeve van het bedrijf van de Klant. Voor het gebruik van Foto’s en nieuwsartikelen kunnen aanvullende voorwaarden gelden, zoals het verbod om die te delen en uitsluitend te gebruiken als inspiratie.
3.3 Onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden gaat ANP ermee akkoord de Klant toegang te verlenen tot de Diensten. 
3.4 Alle nieuwe functies die de Diensten uitbreiden of verbeteren zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
3.5 ANP heeft het recht om het aanbod en de samenstelling van de Diensten (evenals de modules en/of functies) te wijzigen. ANP zal er voor zorgen dat de Klant hiervan op voorhand op de hoogte wordt gebracht binnen een redelijke termijn via een vermelding op de Website of via andere communicatiemiddelen. 
3.6 De Diensten zoals beschreven in dit artikel worden beschikbaar gesteld op een "as is" basis. 
3.7 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten moet de Klant toegang hebben of krijgen tot het internet. De Klant dient zelf alle apparatuur te leveren die nodig is om een dergelijke verbinding met het internet tot stand te brengen (en te onderhouden). Indien een verouderde webbrowser wordt gebruikt, is het mogelijk dat de Klant niet alle functies van de Diensten kan gebruiken of dat deze functies niet optimaal functioneren.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Voordat de Klant een gebruikersaccount ontvangt, hebben ANP en Story Chief het recht om nadere informatie over de Klant en zijn activiteiten te vragen, inclusief, maar niet beperkt tot, een beoordeling van zijn kredietwaardigheid. De informatie die door een Klant wordt verstrekt om in aanmerking te komen voor een gebruikersaccount dient juist, waarheidsgetrouw, actueel en volledig te zijn.
4.2 Indien de Klant niet de juiste informatie verstrekt, of indien ANP of Story Chief twijfelen aan de identiteit of ontvankelijkheid van de activiteiten van de Klant, dan hebben ANP en Story Chief het recht om de uitvoering van de Overeenkomst te weigeren door het verstrekken van een gebruikersaccount. Bestellingen waaruit blijkt dat de klant van plan is de Diensten zelf door te verkopen, geven ANP en Story Chief ook het recht om te weigeren.
4.3 Een weigering om een gebruikersaccount te verstrekken door ANP of Story Chief zal nooit een reden zijn voor enige vergoeding.

5. Prijzen en facturatie

5.1 De Diensten worden aangeboden in abonnementsvorm. Voor uitgebreidere, andere of aanvullende Diensten worden extra kosten in rekening gebracht. De abonnementskosten worden maandelijks achteraf door ANP gefactureerd. Kosten voor uitgebreidere, andere of aanvullende Diensten in enige maand zullen in de daaropvolgende maand worden gefactureerd. Alle prijzen van ANP zijn exclusief btw tenzij anders vermeld. De betalingstermijn van ANP is 30 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Klant aansprakelijk voor de door ANP in redelijkheid werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten en ANP is bevoegd om die kosten op Klant te verhalen.

6. Gebruikersaccount/login en wachtwoord

6.1 Aanvaarding door ANP van een geldige Bestelling door de Klant zal het gebruikersaccount activeren. Een gebruikersaccount en de bijbehorende login(s) geven de Klant toegang tot (een deel van) de Diensten. Toegang tot de Diensten houdt in dat de Klant het recht heeft om tegen betaling gebruik te maken van de Diensten. In geen geval houdt dit een eigendomsoverdracht van de Diensten door ANP of Story Chief aan de Klant in.
6.2 Een gebruikersaccount bevat de locatie en toegangscodes die de Klant toegang geven tot de Diensten. De toekenning van een gebruikersaccount gaat gepaard met de toekenning van ten minste één (1) of meer aanmeldingen. Het aantal aanmeldingen komt overeen met het aantal Gebruikers van de Klant dat door ANP is toegestaan.
6.3 Een login is slechts van één Gebruiker en mag daarom niet worden gedeeld met andere personen. Elke Gebruiker moet voor elke login een uniek wachtwoord aanmaken, dat bij zijn persoonlijke gegevens hoort.
6.4 Elke Gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van zijn gegevens met betrekking tot de gebruikersaccount en logins, inclusief, maar niet beperkt tot de gebruikersnaam en het wachtwoord. De Klant wordt verondersteld deze informatie niet over te dragen aan een derde partij (inclusief ANP en Story Chief) en elk ongeoorloofd gebruik onmiddellijk onder de aandacht te brengen van ANP en Story Chief. Elk verlies of misbruik van de persoonlijke gegevens verbonden aan de gebruikersaccount en de bijbehorende logins kan leiden tot aansprakelijkheid ten opzichte van Story Chief.
6.5 De Klant zal ANP en Story Chief onmiddellijk op de hoogte stellen indien de Klant zich bewust wordt van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van een van de wachtwoorden, gebruikerslogins en/of rekeningnummers van de Klant of diens Gebruikers. 

7. Levering van de Diensten

7.1 De Diensten worden (deels) geleverd als Software as a Service. De enkele aankondiging van het gebruikersaccount (met bijbehorende logins) aan de Klant wordt beschouwd als een levering van de Diensten. Gebruik van de Diensten door de Klant staat gelijk aan acceptatie van de Diensten.

8. Verantwoordelijkheden van de Klant

8.1 De Klant gaat ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke wetten en regels in verband met zijn gebruik van de Diensten, met inbegrip van zonder beperking de wetten op de gegevensbescherming en de wetten met betrekking tot internationale communicatie en de export van technische of persoonlijke gegevens. De Klant zal ervoor zorgen dat elk gebruik van de Diensten door de Gebruikers van de Klant in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.  
8.2 De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle Klantgegevens en voor het verkrijgen van alle noodzakelijke licenties en machtigingen met betrekking tot de Klantgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, licenties voor software van derden die in de Klantgegevens is opgenomen.
8.3 In geen geval staan ANP en Story Chief het gebruik van de Diensten toe voor illegale of onwettige doeleinden, of voor de overdracht van gegevens die onwettig, lasterlijk, inbreuk maken op de privacy van een persoon, beledigend, bedreigend of schadelijk zijn of inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van een persoon (niet-limitatieve lijst). Het doel van het gebruik van de Diensten is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant garandeert dat hij de Diensten niet zal gebruiken voor de overdracht van "junkmail", "spam", "chain mail", "phishing" of andere ongewenste massacirculatiemails.
8.4 Indien de Klant de bepalingen van de Overeenkomst niet naleeft, erkent hij dat hij volledig op eigen risico handelt. 
8.5 ANP stelt de Diensten bestaande uit nieuwsvoorziening onder eigen redactionele verantwoordelijkheid samen; Klant mag hierin geen wijzigingen aanbrengen of anderszins ingrijpen op een wijze waardoor feiten, inhoud of strekking worden gewijzigd in vorm, geest of anderszins op een zodanige wijze dat daardoor afbreuk kan worden gedaan aan de goede naam of integriteit van ANP, de door ANP vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen of de Diensten zelf. In geval van schending van het hier bepaalde is ANP gerechtigd zonder sommatie en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

9. Helpdesk en Ondersteuning

9.1 ANP zal commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om het succesvolle gebruik van de Diensten door de Klant te bevorderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderhoud en ondersteuning, het verstrekken van gebruikershandleidingen en online hulp aan de Klant. ANP zal hiervoor Story Chief inschakelen als onderaannemer.
9.2 Indien de Klant vragen heeft over of problemen heeft met de functionaliteit van de Diensten, kan hij contact opnemen met de helpdesk van Story Chief. De helpdesk is op werkdagen (maar niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen) van 9.00 tot 17.00 uur gratis te bereiken. De helpdesk is telefonisch, per chat en per e-mail (support@storychief.io) te bereiken.
9.3 ANP (of de Story Chief helpdesk in zijn rol als onderaannemer) zal zijn best doen om de Klant te helpen en, indien mogelijk, een oplossing te vinden voor eventuele vragen van de Klant.
9.4 De beschikbaarheid van de Diensten kan te allen tijde door de Klant online, live en in real-time op de Website worden gecontroleerd. In geval van problemen met de beschikbaarheid van de Diensten zal ANP binnen de grenzen van de redelijkheid een oplossing bieden. ANP zal te allen tijde de volledige vrijheid hebben om te beslissen over een adequate oplossing.

10. Communicatie door Story Chief

10.1 De Diensten omvatten communicatie via Story Chief per e-mail op regelmatige tijdstippen met betrekking tot servicegerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven. De Klant kan zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven. Aangezien deze communicatie wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de dienstverlening door Story Chief, kan de Klant ANP en/of Story Chief op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor wijzigingen van welke aard dan ook waarvan de Klant normaal gesproken via de communicatie op de hoogte zou zijn gesteld, maar waarvoor Klant zich heeft afgemeld.

11. Klantgegevens

11.1 De Klant verleent ANP en Story Chief hierbij een niet-exclusieve licentie om de Klantgegevens te kopiëren, te reproduceren, op te slaan, te verspreiden, te publiceren, te exporteren, aan te passen, te bewerken en te vertalen voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant verleent ANP en Story Chief tevens het recht om deze rechten in sublicentie te geven aan onder andere haar hosting-, connectiviteits- en telecommunicatiedienstverleners, een en ander voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst.
11.2 De Klant garandeert dat de Klantgegevens geen inbreuk zullen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of andere wettelijke rechten van enige persoon en geen inbreuk zullen maken op de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving en vrijwaart ANP, Story Chief en haar leveranciers tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de bewering dat (het gebruik van) Klantgegevens inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms-)rechten van derden.
11.3 ANP (of Story Chief in zijn hoedanigheid van onderaannemer) zal dagelijks een reservekopie van de Klantgegevens maken, zal ervoor zorgen dat elk van deze kopieën voldoende is om ANP (of Story Chief in zijn hoedanigheid van onderaannemer) in staat te stellen de Diensten te herstellen in de staat waarin ze zich bevonden op het moment dat de back-up werd gemaakt, en zal elk van deze kopieën gedurende een minimumperiode van 30 dagen bewaren en veilig bewaren.

12. Persoonlijke gegevens van klanten en gebruikers

12.1 De verwerking door ANP van Persoonsgegevens wordt in detail beschreven in het Privacybeleid van ANP. 
12.2 Het Privacybeleid vormt een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

13. Vertrouwelijke informatie

13.1 ANP zal zich inspannen om vertrouwelijke informatie van de Klant in geen enkele vorm aan derden ter beschikking te stellen. Niettegenstaande het voorgaande erkent de Klant en gaat hij ermee akkoord dat ANP de vertrouwelijke informatie van de Klant mag vrijgeven aan een derde partij waaronder Story Chief, voor zover dit nodig is om de Diensten onder de Overeenkomst te leveren en voor zover een dergelijke vrijgave vereist is door de toepasselijke wetgeving of een geldig bevel van een rechtbank of andere overheidsinstantie. 
13.2 Niettegenstaande het tegendeel in de Overeenkomst, worden Klantgegevens niet beschouwd als vertrouwelijke informatie. Voor zover ANP of een door ANP ingeschakelde derde partij toegang heeft tot de Klantgegevens in het kader van het verlenen van de Diensten, zal zij niet opzettelijk (i) toegang hebben tot Klantgegevens of (ii) Klantgegevens bekendmaken aan een derde partij, behalve voor zover: (a) de Klant zijn gegevens openbaar maakt, (b) voor zover dit noodzakelijk is om de Diensten te leveren, of om ondersteuning van een derde leverancier te verkrijgen, of om door de Klant gevraagde informatie te verstrekken, (c) voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door de Klant is toegestaan of (d) voor zover de openbaarmaking vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te reageren op verzoeken van een regelgevende of gerechtelijke instantie en/of voor zover dit anderszins vereist is voor een gerechtelijke procedure. 

14. Intellectuele Eigendomsrechten en Mediawet

14.1 ANP en Story Chief bezitten de vereiste Intellectuele Eigendomsrechten voor het aanbieden en leveren van de Diensten. Klant erkent dat alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, bij ANP en Story Chief blijven rusten. Geen bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal uitgelegd worden als inhoudende een overdracht van (Intellectuele Eigendoms-)rechten op welke wijze of in welke omvang dan ook.
14.2 Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke licentie tot het gebruik van de Diensten voor uitingen namens diens eigen bedrijf zoals beschreven in Artikelen 3.1 en 3.2, welke licentie verder is beperkt tot de in de Overeenkomst of door/namens ANP omschreven gebruikswijze, doeleinden, kanalen, territorium, aantal oplagen en media. Indien de licentie mede toestemming tot publicatie omvat, dient Klant te allen tijde de zogenoemde persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet en art. 5 Wet op de Naburige Rechten in acht te nemen, en is Klant zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele noodzakelijke toestemming van geportretteerde(n) en het voorkomen van schending van portretrechten. Alle auteursrechten, merkrechten of de rechten die zij heeft verkregen op de beschrijving van de diensten, programma's, ontwerpen, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, foto's en diensten worden door ANP respectievelijk Story Chief behouden.
14.3 Klant ziet er daarnaast op toe dat bij ieder gebruik van de Diensten en bij iedere publicatie van nieuwsberichten en andere content, zoals Foto’s, die deel uitmaken van de Diensten, daaronder mede begrepen verspreiding of publicatie binnen de eigen organisatie van Klant, de nader bij deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst overeen te komen wijze van bronvermelding wordt opgenomen. Klant is aan ANP voor iedere afzonderlijke overtreding van deze verplichting een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 100% van de voor Klant geldende kwartaalprijs voor de Diensten, onverminderd de overige wettelijke rechten van ANP en haar licentiegevers.
14.4 De Klant mag de Diensten niet kopiëren, verspreiden, openbaar maken of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ANP en Story Chief.
14.5 Klant is niet gerechtigd om de Diensten te gebruiken voor het opbouwen van een archief. Klant mag uitsluitend na schriftelijke en namens ANP ondertekende toestemming van ANP de van de Diensten onderdeel uitmakende nieuwsberichten voor een periode van maximaal 3 maanden opslaan in een eigen database voor zover het nieuwsberichten in geschreven vorm betreft. Voor zover het beeldmateriaal (zoals maar niet uitsluitend foto’s en video’s) of geluidsmateriaal (zoals maar niet uitsluitend radiobulletins) betreft is archivering door Klant alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke en namens ANP ondertekende instemming van ANP voor een periode van maximaal 30 dagen. Na afloop van deze periode dient Klant de nieuwsberichten automatisch uit zijn database te verwijderen. Ten aanzien van fotomateriaal geldt dat Klant deze nimmer mag (laten) opslaan in een database. Klant is niet gerechtigd video-nieuwsberichten op zodanige wijze aan te (doen) bieden dat gebruikers deze kunnen bewerken, downloaden, kopiëren of doorzenden, zonder voorafgaande schriftelijke en namens ANP ondertekende toestemming van ANP.
14.6 Klant is zelf verantwoordelijk voor eventueel benodigde afdrachten van vergoedingen aan collectieve incasso-organisaties, zoals Stichting Reprorecht, in verband met het gebruik door Klant van de Diensten.
14.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Mediawet en andere wet- en regelgeving en dient er dus zelf voor zorg te dragen dat haar gebruik van de Diensten daarmee niet in strijd komt. ANP is derhalve niet aansprakelijk voor enige aan Klant opgelegde boete ter zake of voor schade die Klant of derden dientengevolge mochten lijden. Klant vrijwaart ANP en de fotograaf tegen aanspraken van derden als gevolg van gebruik van de Diensten door de Klant in strijd met de Mediawet en andere wet- en regelgeving (waaronder een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten) en zal eventuele boetes en schade- en kostenvergoedingen die dientengevolge aan ANP worden opgelegd aan ANP vergoeden.

15. Foto’s

15.1 Klant is niet bevoegd Foto’s te wijzigen of te bewerken zonder voorafgaande toestemming van ANP. De auteursrechten op de gewijzigde Foto zullen bij ANP berusten en Klant zal op eerste verzoek van ANP kosteloos de benodigde formaliteiten verrichten om een volledige overdracht van alle auteursrechten aan ANP te bewerkstelligen.
15.2 Klant draagt er zorg voor dat bij (doen) openbaarmaking en/of (doen) verveelvoudiging van ter beschikking gestelde Foto’s de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Auteurswet in acht worden genomen en dat duidelijk de volgende aangegeven vermelding wordt geplaatst op of onder de Foto dan wel in het colofon onder verwijzing naar de desbetreffende Foto, tenzij op de Foto een andere wijze van vermelding wordt aangegeven: © ANP 20.................. /Foto: [naam fotograaf en/of bureau]. In het geval van digitale/elektronische openbaarmaking/verveelvoudiging is Klant tevens gehouden ervoor zorg te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door ANP tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de IPTC- dan wel XMP- standaards. 
15.3 In het geval van overeengekomen gebruik op internet zal Klant ervoor zorg dragen dat de beeldresolutie van de door haar op internet afgebeelde Foto niet groter zal zijn dan 72dpi. Klant draagt ervoor zorg dat de Foto niet kan worden verveelvoudigd door derden.
Het gebruik van Foto’s is uitsluitend toegestaan in overeenstemming met het doel waarvoor de licentie is verstrekt. Gebruik dat behoudens andersluidende afspraken niet is toegestaan is onder andere maar niet beperkt tot:
15.4 Het herpubliceren, doorverkopen, in sublicentie geven, afnemen ten behoeve van een ander, gebruiken in een downloadbaar of printbaar formaat bedoeld voor distributie, co-branden of publiceren in persberichten, kranten, tijdschriften, boeken of (reclame-)folders, tenzij anders is ▪  15.4.1 Het openbaar maken en/of verveelvoudigen en/of ander gebruik van het Werk op welke wijze dan ook, zolang de Gebruiker nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst dan ook met het NBB; 
15.4.2 Het creëren/maken van een afgeleid gebruik van een Foto; 
15.4.3 Het gebruik van een Foto op een manier die lasterlijk, pornografisch of obsceen is, dan wel afbreuk doet aan de eer en/of goede naam van de fotograaf en/of ANP of op andere wijze ongepast is, al dan niet direct of op een indirecte wijze door een combinatie van de Foto met specifieke onderwerpen, dit uitsluitend ter beoordeling van ANP; 
15.4.4 Het gebruik van de Foto dat op enige manier het privacyrecht van de afgebeelde persoon aantast, of zodanig dat er inbreuk gemaakt wordt op handelsnamen of – merken; 
15.4.5 Het wijzigen van de metadata en bestandsnaam in een van de digitale bestanden dan wel het aanbrengen van andere informatie op de bestanden; 
15.4.6 Het archiveren, heruitgeven en/of overzetten en opslaan van Foto’s naar een database; 
15.4.7 Gebruik van de Foto’s in of op materialen of ontwerpen die intern of extern aan (een) derde(n) gedistribueerd worden; 
15.4.8 Gebruik van Foto’s om een bedrijf te promoten dat fotografische werken aanbiedt of licentieert. 
15.5 Een door ANP aan Klant verleende licentie, heeft uitsluitend betrekking op het auteursrecht dat op de Foto rust, en bijvoorbeeld niet op rechten die rusten op daarop afgebeelde werken, producten, objecten of merken van derden of op de rechten van geportretteerden. Klant is er volledig verantwoordelijk voor geen inbreuk te maken op deze rechten en voor het verkrijgen van de eventuele noodzakelijke toestemming van de geportretteerde(n) en andere rechthebbende(n). ANP spant zich er desgevraagd voor in naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de hier bedoelde geportretteerde(n) en rechthebbende(n). Klant zal de Foto niet in zodanige context gebruiken dat dit schadelijk is voor ANP, haar licentiegevers, een geportretteerde of een derde, zoals maar niet beperkt tot een gebruik op een wijze die afbreuk doet aan de eer en goede naam, de privacy schendt, van seksuele aard is, een ernstige beschuldiging inhoudt, of anderszins onrechtmatig is. Klant vrijwaart ANP en diens licentiegevers van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van het in dit artikel bepaalde.
15.6 Tenzij anders vermeld zijn de Foto’s die door ANP worden geleverd niet model released of property released. Indien ANP de Foto’s onder licentie heeft verkregen en worden vermeld als model released of property released, is Klant gehouden om de voorwaarden van de licentiegever omtrent gebruik van deze Foto’s in acht te nemen. Deze voorwaarden kunnen bij ANP worden opgevraagd.
15.7 ANP behoudt zich het recht voor bepaald gebruik van een Foto niet toe te staan op welke grond dan ook. ANP zal Klant in zo’n geval informeren. Indien reeds een licentie is verstrekt, zal deze bij zo’n melding automatisch en direct zijn ingetrokken. Partijen treden dan in overleg over een vervangende Foto of een financiële regeling.
15.8 Indien ANP met Klant een licentie voor gebruik op social mediaplatforms is overeengekomen, gelden naast de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden de onderhavige voorwaarden:
a. ANP verstrekt Klant een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Foto op de overeengekomen website(s), hierna ‘de Website(s)’. Onder toegestaan gebruik wordt verstaan het eenmalig publiceren van de Foto op de Website(s), voor de overeengekomen account(s).
b. De algemene voorwaarden die de aanbieder van de Website hanteert zijn niet op deze Overeenkomst van toepassing. Voor zover vereist worden deze door ANP uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Het is derden toegestaan de Foto enkel op de Website te delen, uitsluitend binnen de oorspronkelijke context. Gebruik door derden buiten de Website is een inbreuk op de auteursrechten. Klant vrijwaart ANP voor de schade en kosten die daarmee verband houden.
15.9 Het gebruik van een Foto geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van Klant; eventueel hieruit voortvloeiende schade is geheel voor zijn rekening.
15.10 In geval van gebruik van een Foto door Klant dat niet schriftelijk is overeengekomen of dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, komt aan ANP een vergoeding toe ter hoogte van ten minste drie maal de bij ANP gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 250,-- per Foto, onverminderd overige rechten van ANP of haar licentiegever, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding. Daarnaast is Klant in dat geval gehouden ieder gebruik van de betreffende Foto met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

16. Nieuwsvoorziening en ANP-net

16.1 Klant dient Persberichten, waar mogelijk digitaal, in het van tijd tot tijd door ANP bekend gemaakte formaat aan te leveren. Indien zulks niet mogelijk is, is Klant gerechtigd Persberichten op andere nader overeen te komen wijze aan te leveren. Het aangeleverde Persbericht dient van goede kwaliteit te zijn.
16.2 ANP en/of haar leveranciers zijn te allen tijde gerechtigd Persberichten te weigeren, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant te worden. ANP of haar leverancier zal Klant terstond van deze weigering schriftelijk op de hoogte stellen, met opgaaf van redenen.
16.3 ANP garandeert niet dat het door Klant aangeleverde Persbericht (op behoorlijke of juiste wijze) op het ANP-net kan worden opgenomen. Indien een Persbericht niet of niet op behoorlijke wijze kan worden opgenomen, stelt ANP Klant daarvan op de hoogte. Partijen zullen alsdan in overleg treden over alternatieven om het Persbericht alsnog op te nemen in ANP-net.
16.4 Verzonden Persberichten zijn te allen tijde voor risico van Klant. 
16.5 ANP garandeert niet dat derden aan wie het Persbericht wordt geleverd voldoen aan hun verplichting tot bronvermelding en tot volledig en correct afdrukken van bijschriften ten aanzien het Persbericht.
16.6 ANP behoudt zich het recht voor om Persberichten in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen indien deze in strijd is met de Overeenkomst en/of de wet- en regelgeving, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van ANP. ANP zal voorgaande slechts doen na een schriftelijke melding aan Klant en toestemming van Klant, tenzij in noodgevallen redelijkerwijs geen toestemming gevraagd kan worden.
16.7 De distributiemogelijkheden via de database van ANP zijn bestemd voor gewoon zakelijk gebruik. ANP vertrouwt erop dat Klant de Diensten alleen op die manier gebruikt. APS vertrouwt erop dat Klant de Dienst niet gebruikt op een manier die strafbaar is of onrechtmatig tegenover ANP en/of een ander persoon, medium of bedrijf. Strafbaar en/of onrechtmatig gebruik zijn: versturen van spam en/of reclame-uitingen, openbaar maken of verspreiden van (kinder-)porno, bedreigen van personen, zonder toestemming de naam van andere personen/bedrijven gebruiken waardoor het lijkt alsof Klant de afzender van een bepaald bericht is, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van ANP en/of derden

17. Beëindiging van de Overeenkomst
Zowel ANP als de Klant kunnen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van de overeengekomen looptijd. In geval van een maandabonnement dient opzegging plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee weken. In geval van een abonnement met een looptijd van langer dan één maand dient opzegging plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met dezelfde looptijd.

18. Beëindiging door ANP

18.1 ANP heeft het recht om de Overeenkomst met de Klant per direct op te zeggen door - door deactivering van het gebruikersaccount - indien het van mening is dat daar een objectieve reden voor is. 
18.2 Objectieve redenen omvatten, maar zijn niet beperkt tot situaties waarin:
a. ANP gedurende de looptijd van de Overeenkomst redenen heeft om aan te nemen dat de gegevens van de Klant vals, onnauwkeurig of verouderd zijn;
b. ANP ontdekt of substantiële redenen heeft om te vermoeden dat de Klant zijn Diensten voor ongeoorloofde doeleinden gebruikt;
c. het vermoeden bestaat dat de Klant de Algemene Voorwaarden overtreedt;
d. ANP ontdekt dat de Overeenkomst met de Klant gebaseerd is op onjuiste informatie van de Klant; 
e. Klant zijn openstaande facturen aan ANP niet tijdig en volledig betaalt;
f. een dreigend faillissement van de Klant speelt.
18.3 Na deactivering overeenkomstig het voorgaande artikellid zijn ANP en Story Chief gerechtigd om de Klant elke toekomstige toegang tot de Diensten te weigeren, dan wel de deactivering na onderhandeling met de Klant weer ongedaan te maken. In elk van deze gevallen heeft ANP het recht om schadevergoeding te eisen voor de schade die zij of Story Chief hierdoor heeft geleden. In geval van opzegging overeenkomstig dit artikel blijven de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de lopende periode definitief verschuldigd aan ANP.

19. Gevolgen van de opzegging

19.1 Indien de Overeenkomst wordt opgezegd door de Klant, dan is de Klant verplicht om voor zijn opzegging de Klantgegevens en de Persoonsgegevens van de Gebruikers op eigen initiatief te exporteren met behulp van de beschikbare exportinstrumenten.
19.2 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd door ANP, dan dient de Klant - binnen de door ANP of Story Chief gestelde termijn - zijn Klantgegevens en de Persoonsgegevens van de Gebruikers te exporteren met behulp van de beschikbare exporttools.
19.3 Indien de Klant niet voldoet aan de bepalingen van dit artikel, dan zal Story Chief de Klantgegevens en de Persoonsgegevens van de Gebruikers te zijner tijd verwijderen en zal ANP de daaraan verbonden kosten aan de Klant in rekening brengen na beëindiging van de Overeenkomst. Deze kosten worden aan de Klant in rekening gebracht door middel van een factuur met een betalingstermijn van 10 kalenderdagen.

20. Garanties 

20.1 Onmiddellijk na de levering van de Diensten dient de Klant een eerste controle uit te voeren. Deze controleverplichting heeft onder meer betrekking op: het aantal aanmeldingen, de conformiteit van de levering, zichtbare gebreken aan de Diensten, enz. De Klant moet ANP onmiddellijk per e-mail op de hoogte brengen van alle rechtstreeks controleerbare gebreken binnen 5 kalenderdagen na de levering en ten laatste 48 uur na de ontdekking ervan. 
20.2 Klanten moeten ANP per e-mail op de hoogte brengen van eventuele verborgen gebreken binnen één (1) maand na de datum van levering van de Diensten en uiterlijk 48 uur na de ontdekking ervan. Dergelijke gebreken omvatten onder meer fouten in de back-end van de Website of software, database- of programmeerfouten, enz. 
20.3 Indien er binnen bovengenoemde termijnen geen klachten zijn ingediend, wordt de Klant geacht de levering en de Diensten te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht moet de Klant kunnen bewijzen dat hij de Diensten correct heeft gebruikt, zowel voor als na de ontdekking van de gebreken. In geen geval is de garantie of de vrijwaring tegen verborgen gebreken van toepassing indien de schade is veroorzaakt door verkeerd of onveilig gebruik van de Diensten door de Klant (bv. het niet gebruiken van een firewall of onvoldoende bescherming tegen virussen). Elke aanspraak op schadeloosstelling zal worden geweigerd in geval van wijzigingen of reparaties door de Klant of door derden.
20.4 De Klant zal de kosten dragen die voortvloeien uit ongerechtvaardigde klachten.

21. Beperking van aansprakelijkheid

21.1 De Klant erkent dat complexe software nooit geheel vrij is van gebreken, fouten en bugs en dat, behoudens de overige bepalingen van de Overeenkomst, ANP en Story Chief geen garantie of verklaring geven dat de Diensten geheel vrij zijn van gebreken, fouten en bugs.
21.2 De Klant erkent dat complexe software nooit geheel vrij is van beveiligingslekken en dat ANP en Story Chief, behoudens de overige bepalingen van deze Overeenkomst, geen garantie of verklaring geven dat de Diensten geheel veilig zullen zijn.
21.3 Hoewel ANP streeft naar juiste en volledige nieuwsvoorziening, kunnen ANP en haar toeleveranciers niet garanderen dat de nieuwsberichten en andere inhoud van de Diensten te allen tijde juist en/of volledig zijn en zijn zij niet aansprakelijk voor schade die Klant of enige derde lijdt als gevolg van (het gebruik van) de nieuwsberichten of andere inhoud of van de onjuistheid en/of onvolledigheid daarvan.
21.4 Alle verklaringen op de Website zelf met betrekking tot de betrouwbaarheid en de veiligheid van de Diensten vormen slechts een beschrijving van de verplichting van Story Chief om naar beste vermogen te presteren. 
21.5 ANP is in geen geval verplicht tot vergoeding van indirecte, bijzondere of gevolgschade, bedrijfsschade, verlies van inkomsten, verlies van reputatie of goodwill, verlies van of schade aan informatie of gegevens, of enige andere schade die wordt geleden door het gebruik van de Diensten. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt ook nadat ANP specifiek op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies van de Klant.
21.6 ANP is evenmin aansprakelijk voor gebreken die direct of indirect voortvloeien uit een handeling van de Klant of een derde partij, ongeacht of deze handeling is veroorzaakt door een fout of door nalatigheid. ANP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of het onjuist gebruik van de Klantgegevens, tenzij dit louter te wijten is aan nalatigheid van zijn kant.
21.7 Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht is de maximale totale aansprakelijkheid van ANP voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van enige licentie, gebruik of andere tewerkstelling van de Diensten, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een vordering gebaseerd op schending of afwijzing van de Overeenkomst, schending van de garantie, onrechtmatige daad of anderszins, hoger dan de totale bedragen die daadwerkelijk door de Klant zijn betaald in de periode van zes (6) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke vordering. Er is slechts één totale aansprakelijkheidslimiet onder de Overeenkomst, zelfs als er meerdere claims zijn; elke claim vermindert het beschikbare bedrag in de totale aansprakelijkheidslimiet.
21.8 Klant vrijwaart ANP tegen aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op intellectuele eigendoms- rechten of andere rechten van derden indien deze inbreuk wordt veroorzaakt door het in strijd met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gebruiken van de Diensten door Klant, zijn werknemers of door Klant ingeschakelde derden.

22. Overmacht/onvoorziene omstandigheden

22.1 Indien ANP door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen of op onredelijke wijze gehinderd wordt in de nakoming van haar verplichtingen, is zij gerechtigd de nakoming geheel of gedeeltelijk tijdelijk op te schorten voor de duur van de overmacht of geheel, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Tot de gevallen van overmacht behoren traditioneel: inbeslagname, ziekte, oorlog, epidemie, pandemie, blokkade, oproer, staking of lock-out, tekort aan voertuigen, schaarste aan diensten, beperkingen in het energieverbruik, hetzij bij ANP, hetzij bij één van haar leveranciers. 
22.2 In geval van onvoorziene omstandigheden verbinden ANP en Klant zich ertoe opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden van de Overeenkomst.

23. Onderhoud

23.1 ANP (of Story Chief in zijn hoedanigheid van onderaannemer) zal, waar mogelijk, de Klant vijf (5) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van onderhoud dat van invloed kan zijn op de beschikbaarheid van de Diensten.
23.2 ANP (of Story Chief in zijn hoedanigheid van onderaannemer) zal het Onderhoud met redelijke vakkundigheid en zorg uitvoeren.

24. Overige bepalingen

24.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomsten tussen Klant en ANP en op alle daarmee samenhangende overeenkomsten en betrekkingen tussen Klant en ANP is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Klant en ANP zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
24.2 Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan (een) derde(n) over te dragen of aan (een) derde(n) in sub-licentie te geven.