Algemene voorwaarden - ANP

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2008

INHOUDSOPGAVE

A. ALGEMENE VOORWAARDEN
I. Definities en omschrijvingen
II. Toepasselijkheid
III. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
IV. Prijzen en facturering
V. Levering en levertijd
VI. Uitvoering, reclame, overmacht
VII. Betaling, rente en kosten, ontbinding Overeenkomst
VIII. Aansprakelijkheid en vrijwaring
IX. Auteursrecht en overige Intellectuele eigendomsrechten
X. Overige bepalingen

A. ALGEMENE VOORWAARDEN
I. Definities en omschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ANP:
B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP, statutair gevestigd te Rijswijk en kantoorhoudende aan de Verrijn Stuartlaan 7 te 2288 EK Rijswijk en/of haar dochterondernemingen, die deze Algemene Voorwaarden in hun overeenkomsten gebruikelijk plegen te hanteren.

Cliënt:
De wederpartij van ANP, al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met ANP als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van door ANP ontwikkelde nieuwsdiensten en nieuwsproducten in de ruimste zin des woord door ANP aangeboden en de gelding van de Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard.

Overeenkomst:
Iedere Overeenkomst die tussen Cliënt en ANP tot stand komt op grond waarvan door ANP diensten ter beschikking worden gesteld, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle overige (rechts) handelingen tussen Cliënt en ANP die in verband staan met de Overeenkomst.

Diensten:
De door ANP aan Cliënt te leveren nieuwsdiensten of nieuwsproducten ten aanzien waarvan ANP en Cliënt een Overeenkomst hebben gesloten.

II. Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van ANP en op alle Overeenkomsten en alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Cliënt en ANP die in verband staan met de Overeenkomst.

2.2
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Cliënt maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden derhalve ANP niet, tenzij ANP deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

2.3

ANP behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen op een

termijn van drie maanden door schriftelijke mededeling aan Cliënt, echter met dien

verstande dat de wijziging niet van toepassing is voor een betalingsperiode of een

vastgestelde termijn die reeds is aangevangen voor de ingangsdatum van de wijziging.

III. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1

Offertes en aanbiedingen van ANP zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders

schriftelijk is vermeld. ANP heeft het recht tot twee dagen na ontvangst van de

aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot

levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.2

De Overeenkomst tussen ANP en Cliënt komt tot stand door schriftelijke of mondelinge

bestelling van een terzake door Cliënt aangevraagde nieuwsdienst of nieuwsproduct en

de aanvaarding van deze bestelling door ANP, of doordat een aanbod van ANP door

Cliënt wordt aanvaard en het aanbod niet overeenkomstig artikel 3.1 wordt herroepen.

IV. Prijzen en facturering

4.1

Levering geschiedt tegen de op het moment van bestelling bij ANP geldende prijzen.

Alle door Cliënt aan ANP te betalen vergoedingen zijn exclusief BTW en eventueel

bijkomende kosten zoals die voor transmissie, research, porto en afhandeling, tenzij

anders wordt vermeld.

4.2

De vergoeding voor de Diensten wordt jaarlijks op 1 januari (cumulatief) verhoogd op

basis van het prijsindexcijfer. Als prijsindexcijfer wordt het CPI-indexcijfer van het

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehanteerd.

4.3

ANP heeft het recht, vanaf het tijdstip dat drie (3) maanden na het aangaan van een

Overeenkomst zijn verstreken, tussentijdse wijzigingen in zijn vergoedingen aan Cliënt

door te berekenen door schriftelijke mededeling en met inachtneming van een

aankondigingperiode van drie maanden. Een verhoging is niet van toepassing op een

betalingsperiode die reeds is aangevangen voor de ingangsdatum van de verhoging.

Cliënt kan de Overeenkomst beëindigen voor het einde van de overeengekomen

contractperiode door schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzegtermijn

van één maand indien ANP de vergoeding met meer dan 7% per twaalf maanden

verhoogt.

4.4

ANP factureert Cliënt voor de Diensten per kalenderkwartaal steeds drie maanden

vooruit, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.5

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht kan

afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht

afzonderlijk van waarde is.

V. Levering en leveringstermijn

5.1

ANP zal de diensten leveren volgens de bij ANP bestaande gebruiken, tenzij dit

onmogelijk wordt gemaakt door omstandigheden die niet aan ANP kunnen worden

toegerekend.

5.2

De nieuwsdiensten en nieuwsproducten zijn vanaf het moment van verzending voor

risico van Cliënt. Voor zover van toepassing en tenzij anders overeengekomen draagt

Cliënt zelf de kosten en de verantwoordelijkheid voor de ontvangst van de nieuwsdienst

of het nieuwsproduct.

5.3

Indien Cliënt een overeengekomen leveringstermijn wenst te vervroegen, heeft ANP het

recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met 50% te verhogen.

5.4

Geen enkel gebruik van geleverde nieuwsdiensten en nieuwsproducten op welke wijze

dan ook is toegestaan, zolang Cliënt nog niet geheel heeft voldaan aan iedere

verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met ANP dan ook.

VI. Uitvoering, reclame, overmacht

6.1

ANP spant zich er voor in dat de door ANP geleverde nieuwsdiensten en

nieuwsproducten zorgvuldig tot stand komen en niet onrechtmatig zijn jegens derden, en

tijdig conform de daarover gemaakte afspraken aan Cliënt worden geleverd. ANP

behoudt zich het exclusieve recht voor zelf de vorm en de inhoud van zijn

nieuwsdiensten en nieuwsproducten te bepalen en daarin wijzigingen aan te brengen.

ANP heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar

eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2

ANP staat, voor zover redelijkerwijze van hem verlangd mag worden, in voor de juiste

uitvoering van de Overeenkomst tenzij bij ANP sprake is van een niet toerekenbare

tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst.

ANP dient bij de uitvoering van de Overeenkomst van Cliënt en bij de uitvoering van

andere overeenkomsten met Cliënt de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en

daarbij naar beste vermogen met de belangen van Cliënt rekening te houden.

6.3

Voor ANP is onpartijdigheid in de nieuwsvoorziening uitgangspunt en richtlijn, dat wil

zeggen er wordt gestreefd naar een onbevooroordeelde, zakelijke en evenwichtige

selectie, inhoud, formulering, volgorde en presentatie van nieuwsfeiten en hun

toelichting c.q. verklaring.

6.4

ANP stelt de nieuwsdiensten en nieuwsproducten onder eigen redactionele

verantwoordelijkheid samen; Cliënt mag hierin geen wijzigingen aanbrengen of

anderszins ingrijpen op een wijze waardoor feiten, inhoud of strekking worden gewijzigd

in vorm, geest of anderszins op een zodanige wijze dat daardoor afbreuk kan worden

gedaan aan de goede naam of integriteit van ANP, aan de door hem vertegenwoordigde

rechtspersonen of natuurlijke personen, alsmede aan de diensten zelf. In geval van

schending van het hier bepaalde is ANP gerechtigd zonder sommatie en zonder

gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

6.5

Cliënt verplicht zich alle door ANP gestelde embargo’s te eerbiedigen.

6.6

Klachten terzake de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Cliënt zo spoedig

mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen nadat het gebrek is geconstateerd

of Cliënt dat gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk en met duidelijke

omschrijving van de klacht(en) aan ANP te worden gemeld. Bij gebreke van een (tijdige)

melding vervalt elke aanspraak jegens ANP terzake eventuele gebreken van de

geleverde nieuwsdiensten en nieuwsproducten.

6.7

Na ontvangst van de klacht zal ANP zich ervoor inspannen en voor zover mogelijk of

zinvol, alsnog binnen redelijke termijn goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Tenzij

op deze wijze alsnog goed werk voor afgekeurd werk geleverd kan worden, verplichten

verwijtbare tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht ANP om aan Cliënt de

daardoor geleden schade te vergoeden zulks tot een maximum van de hoogte van de

laatste door ANP aan Cliënt in rekening gebrachte vergoeding. Op vorenbedoeld

maximum kan door ANP geen beroep worden gedaan indien de desbetreffende

tekortkoming te wijten is aan zijn opzet of grove schuld.

6.8

ANP is niet aansprakelijk voor bij Cliënt dan wel enige derde geleden schade indien

sprake is van een omstandigheid waarop ANP geen invloed heeft noch redelijkerwijs

kan hebben en die de tijdige en/of correcte levering van een nieuwsdienst of

nieuwsproduct onmogelijk maakt. Ter verduidelijking, doch zonder daarmee enige

beperking te willen aanbrengen, wordt onder een omstandigheid waarop ANP geen

invloed heeft begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties,

maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van

ANP of van derden van wier diensten ANP gebruik maakt, boycotacties, storingen in de

elektriciteitsvoorziening of in communicatieverbindingen of bij apparatuur van ANP of

van derden van wier diensten ANP gebruik maakt.

6.9

ANP is verplicht aan Cliënt schriftelijk of mondeling de reden van de vertraging van de

levering van een nieuwsdienst of nieuwsproduct als gevolg van een niet toerekenbare

tekortkoming in de nakoming mede te delen.

6.10

Na het verstrekken van de in artikel 6.9 bedoelde mededeling en indien de periode dat

ANP niet zijn verplichtingen wegens een niet verwijtbare tekortkoming voor een periode

langer dan één maand achtereen kan nakomen, is zowel ANP als Cliënt bevoegd de

Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Cliënt kan in

geval van overmacht geen vergoeding van door hem geleden schade van ANP

vorderen.

6.11

Indien ANP de nieuwsdienst of het nieuwsproduct of een gedeelte daarvan niet meer

verhandelt dan is hij gerechtigd de nieuwsdienst of het nieuwsproduct of het betreffende

gedeelte daarvan met inachtneming van een aankondigingperiode van negentig dagen

terug te nemen. ANP is na bedoelde beëindiging alleen verplicht een evenredig gedeelte

van de overeengekomen vergoeding met betrekking tot de nieuwsdienst of het

nieuwsproduct of een gedeelte daarvan aan Cliënt te restitueren.

6.12

Indien de werking van de te leveren nieuwsdienst of het nieuwsproduct of een gedeelte

hiervan afhankelijk is van overeenkomsten tussen ANP en derden en zulke

overeenkomsten geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook worden beëindigd en

ANP niet in staat is op redelijke voorwaarden gelijkwaardige overeenkomsten te sluiten,

kan ANP de verschaffing van de desbetreffende nieuwsdienst of het nieuwsproduct of

het betreffende gedeelte daarvan onmiddellijk beëindigen en zal ANP na zo’n

beëindiging jegens Cliënt alleen verplicht zijn tot terugbetaling van dat deel van de reeds

voor (het gedeelte van) de nieuwsdienst of het nieuwsproduct betaalde vergoeding dat

betrekking heeft op de periode na de beëindiging met een maximum van zes maanden.

VII. Betaling, rente en kosten, ontbinding Overeenkomst

7.1

Cliënt verklaart de in de Overeenkomst genoemde nieuwsdiensten en nieuwsproducten

te aanvaarden en daarvoor in euro’s te betalen. Betaling dient te geschieden binnen

veertien (14) dagen na factuurdatum.

7.2

Cliënt verricht de aan ANP verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op

compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten die hij aan ANP

heeft verstrekt.

7.3

ANP heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid

voor de betaling van Cliënt te verlangen.

7.4

Iedere creditering geschiedt onder het voorbehoud dat, indien ANP daarvoor nog de

tegenwaarde moet ontvangen, deze tijdig en behoorlijk in zijn bezit is gekomen. Bij

gebreke daarvan is ANP bevoegd de creditering ongedaan te maken.

7.5

Na het verstrijken van de betalingstermijn is Cliënt in verzuim en is hij de wettelijke rente

verschuldigd, verhoogd met 2%. Is Cliënt in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort

in het nakomen van één of van meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op

auteursrechten daaronder begrepen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van

voldoening buiten rechte voor zijn rekening.

Indien ANP gedeeltelijke betaling of betaling onder voorwaarde accepteert, behoudt

ANP het recht op volledige voldoening.

7.6

Indien ANP tot maatregelen ter incasso van zijn vorderingen moet overgaan, is hij

gerechtigd Cliënt behalve het in artikel 7.5 bedoelde percentage ook de incassokosten,

waartoe mede de kosten voor juridisch advies behoren in rekening te brengen.

Indien aannemelijk is dat ANP hogere kosten heeft moeten maken, en deze

redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7.7

Indien door Cliënt te verstrekken informatie in discussie is en indien deze mede

bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft ANP de bevoegdheid voor zijn

rekening door een door NIVRA dan wel NOVAA erkende accountant de boeken van

Cliënt te laten controleren. Bij een geconstateerde afwijking komen de kosten van de

accountant voor rekening van Cliënt.

7.8

ANP is gerechtigd de levering op te schorten zolang Cliënt niet aan al zijn verplichtingen,

uit welke hoofde dan ook, jegens ANP heeft voldaan. De opschorting geldt tot aan het

moment waarop Cliënt alsnog zijn verplichtingen jegens ANP volledig is nagekomen.

7.9

Indien Cliënt na ingebrekestelling door ANP tekort blijft schieten in de nakoming van

enige verplichting jegens ANP, dan is ANP bevoegd zijn vorderingen op Cliënt door

opzegging terstond opeisbaar te maken en de Overeenkomst te ontbinden. Zodanige

ontbinding dient door middel van een schriftelijke verklaring te geschieden met

vermelding van de reden van de opzegging. ANP heeft alsdan recht op volledige

schadevergoeding, geleden als gevolg van het tekortschieten door Cliënt.

7.10

Indien Cliënt de juistheid van een factuur betwist schort dit niet de betalingsverplichting

aan ANP op.

7.11

Kwijting wordt door ANP verleend na betaling van alle verschuldigde bedragen en

vergoedingen.

7.12

In geval van annulering van een opdracht heeft ANP recht op de overeengekomen

vergoeding verminderd met eventueel nog niet gemaakte kosten verbandhoudende met

de opdracht.

VIII. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verplichtingen

8.1

Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is ANP niet

aansprakelijk voor directe en indirecte schade welke voor Cliënt dan wel enige derde is

ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van opdrachten en andere

overeenkomsten of een verwijtbare tekortkoming in de nakoming van enige andere

verplichting jegens Cliënt die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ANP. De

aansprakelijkheid van ANP wegens toerekenbare tekortkoming is in elk geval beperkt tot

de hoogte van de laatste aan Cliënt verzonden factuur.

8.2

ANP is niet aansprakelijk voor door Cliënt dan wel enige derde geleden schade die het

gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik van de door ANP geleverde

nieuwsdiensten en nieuwsproducten door Cliënt of door enige derde. ANP en zijn

werknemers en anderen handelende in opdracht van ANP zijn niet aansprakelijk voor

welke vorm van schade dan ook, voortvloeiende uit fouten of vertragingen in de

geleverde nieuwsdiensten of nieuwsproducten dan wel enige onnauwkeurigheden of

nalatigheden ten aanzien van deze diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld

van ANP.

8.3

Cliënt vrijwaart ANP voor alle aanspraken van derden terzake door ANP al dan niet

geleverde nieuwsdiensten en nieuwsproducten, tenzij rechtens vast komt te staan dat

deze aanspraken een direct gevolg zijn van opzet of grove schuld van de kant van ANP

en Cliënt bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

8.4

Cliënt staat er voor in dat haar apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn om te

voorkomen dat de nieuwsdiensten of nieuwsproducten van ANP ongeautoriseerd door

derden worden gebruikt of dat hierop inbreuk wordt gemaakt.

8.5

Indien Cliënt misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de nieuwsdiensten of

nieuwsproducten van ANP door derden constateert zal zij dit terstond melden aan ANP.

Cliënt zal alle mogelijke medewerking verlenen aan ANP teneinde misbruik en/of

oneigenlijk gebruik van de nieuwsdiensten en nieuwsproducten te verhinderen of te

voorkomen.

IX. Auteursrecht en overige Intellectuele eigendomsrechten

9.1

Tenzij anders door ANP is aangegeven berust het auteursrecht en alle eventuele

overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder

begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of

prestaties, op de door ANP aan Cliënt ter beschikking gestelde nieuwsdiensten en

nieuwsproducten bij ANP of bij de door hem vertegenwoordigde rechtspersonen of

natuurlijke personen.

9.2

Krachtens auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom alsmede

soortgelijke rechten of krachtens licentie heeft uitsluitend ANP de bevoegdheid aan

derden toestemming te verlenen tot het (doen) openbaar maken en/of (doen)

verveelvoudigen van de ter beschikking gestelde nieuwsdiensten en nieuwsproducten.

9.3

Indien toestemming tot (doen) openbaar maken en/of (doen) verveelvoudigen van een

nieuwsproduct of nieuwsdienst aan Cliënt wordt verleend, omvat dit uitsluitend een nietexclusieve,

niet-overdraagbare toestemming tot gebruik op de nader overeengekomen

wijze ten behoeve van een omschreven doel en specifiek overeengekomen kanalen,

territorium en media. Die toestemming is beperkt tot die overeengekomen wijze en dat

overeengekomen doel, en tot de overeengekomen kanalen, territorium en media. Cliënt

dient bij publicatie van foto- en videomateriaal te allen tijde de zogenoemde

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet 1912 in acht te nemen, en Cliënt is bij

publicatie verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele noodzakelijke toestemming

van geportretteerde(n).

9.4

Het is Cliënt niet toegestaan nieuwsdiensten en nieuwsproducten ter verdere

verspreiding direct of indirect aan te bieden, en zo ook geheel of gedeeltelijk op enigerlei

wijze, al dan niet bewerkt in gewijzigde vorm, ter beschikking te stellen aan derden,

tenzij ANP en Cliënt dit vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

9.5

Cliënt is niet gerechtigd om de nieuwsdiensten en nieuwsproducten te gebruiken voor

het opbouwen van een archief. Cliënt mag uitsluitend na schriftelijke toestemming van

ANP de gepubliceerde nieuwsberichten voor een periode van maximaal 3 maanden

opslaan in een eigen database voor zover het nieuwsdiensten en nieuwsproducten in

geschreven vorm betreft. Voor zover het video-nieuwsberichten betreft is archivering

door cliënt alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke instemming van ANP, voor

een periode van maximaal 7 dagen. Na afloop van deze periode dient Cliënt de

nieuwsberichten automatisch uit haar database te verwijderen. Ten aanzien van

fotomateriaal geldt dat Cliënt deze nimmer mag (laten) opslaan in een database. Cliënt

is niet gerechtigd video-nieuwsberichten op

zodanige wijze aan te (doen) bieden dat gebruikers deze kunnen downloaden, kopiëren

of doorzenden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANP.

9.6

Elk gebruik van een nieuwsdienst of nieuwsproduct dat niet is overeengekomen is een

inbreuk op het auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom alsmede

soortgelijke rechten van ANP of van de door ANP vertegenwoordigde rechtspersonen of

natuurlijke personen. Bij inbreuk op auteursrecht of overige rechten van intellectuele

eigendom alsmede soortgelijke rechten komt aan ANP of aan de door ANP

vertegenwoordigde organisatie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal

de bij ANP gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, onverminderd ANP’ s

overige terzake toekomende rechten, waaronder het recht op volledige

schadevergoeding.

9.7

Cliënt stelt ANP onverwijld op de hoogte indien Cliënt verneemt dat de aan hem

geleverde nieuwsdienst of het nieuwsproduct of enige, herschreven of bewerkte versie

daarvan wordt verspreid door een derde die geen licentie heeft.

9.8

Cliënt ziet er op toe dat de nader bij Overeenkomst overeen te komen wijze van

bronvermelding bij het gebruik van nieuwsdiensten en nieuwsproducten wordt vermeld.

Bij niet nakomen van deze verplichting komt aan ANP een extra vergoeding toe zonder

overigens enig recht, waaronder het recht op schadevergoeding, te verliezen van

tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan gebruiksrechten.

9.9

ANP is te allen tijde gerechtigd de nieuwsdiensten en nieuwsproducten of soortgelijke

diensten en producten, die aan Cliënt worden verstrekt, evenzeer ter beschikking te

stellen aan derden.

9.10

Tenzij voorafgaand schriftelijk anders overeengekomen, is Cliënt verantwoordelijk voor

afdrachten aan collectieve incasso-organisaties ten behoeve van auteursrecht- en

naburig rechthebbenden in verband met het gebruik door Cliënt van nieuwsdiensten en

nieuwsproducten, en voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke toestemmingen

van in de nieuwsproducten geportretteerden en andere rechthebbenden, waarbij ANP

zich er desgevraagd voor zal inspannen naar vermogen mee te werken aan het

opsporen daarvan.

X. Overige bepalingen

10.1

Op de betrekkingen tussen Cliënt en ANP is Nederlands recht van toepassing. Van

geschillen tussen Cliënt en ANP neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter te Den

Haag, tenzij beide partijen er de voorkeur aan geven het geschil via arbitrage te

beslechten.

10.2

Wijzigingen in de bevoegdheid van Cliënt of van zijn vertegenwoordigers of

gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers

plaatsgevonden, tegenover ANP eerst van kracht zijn nadat ANP daarvan schriftelijk in

kennis is gesteld.

10.3

Cliënt kan zonder schriftelijke toestemming van ANP de rechten en plichten volgens

deze Algemene Voorwaarden en de hierbij behorende Overeenkomst niet overdragen.

10.4

Cliënt verplicht zich van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk

mededeling te doen aan ANP. Ingeval ANP zich schriftelijk tot Cliënt heeft te wenden is

hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatste adres dat Cliënt hem schriftelijk

bij de Overeenkomst of bij latere mededeling heeft gedaan.

10.5

Elke kennisgeving met betrekking tot de Overeenkomst wordt verzonden door middel

van een aangetekend schrijven.

10.6

Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig als zij

schriftelijk zijn overeengekomen.

10.7

Zowel Cliënt als ANP zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder gerechtelijke

tussenkomst per aangetekende brief te beëindigen, wanneer de wederpartij (a) zijn

verplichtingen ook na (indien wettelijk vereist) ingebrekestelling niet mocht nakomen, (b)

al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de onderneming en dienst activiteiten overgaat, (c)

surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt of in staat van faillissement wordt

verklaard. ANP is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien door

fusie of overname de zeggenschap in Cliënt gewijzigd wordt.

ANP is gerechtigd om de Overeenkomst aan te passen, zonder schadeplichtig jegens

Cliënt te worden, indien een wijziging van een contract tussen ANP en een

toeleverancier van ANP dat noodzakelijk maakt. Voor zover een dergelijke aanpassing

van de Overeenkomst de kern van de Overeenkomst betreft, is Cliënt gerechtigd de

Overeenkomst te beëindigen.

10.8

In alle gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet, vindt overleg plaats tussen ANP

en Cliënt.

10.9

In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Cliënt eindigt, blijven de Algemene

Voorwaarden de betrekking tussen partijen beheersen.

10.10

Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervallen alle door ANP

verleende rechten, die alsdan terugvloeien aan ANP.

© ANP 2008